Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 32 of 32 results
 • Indicadors de Qualitat Bioquímica, relacionats amb el cicle del carboni, en la restauració de sòls amb fang de depuradora sotmès a assecatge tèrmic i a compostatge  Open access

   Jimenez de Ridder, Patricia
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En la restauració d¿activitats extractives és imprescindible la utilització d¿un material edàfic de qualitat per abordar degudament la revegetació. Els fangs de depuradora procedents de EDARs convenientment dosificats i ben incorporats,poden ser molt útils per com a esmenes orgànica per obtenir un bon substrat. En aquest treball estudiem la qualitat bioquímica de sòl degradats en el procés de rehabilitació amb l¿aplicació de fangs. Hem triat els següents paràmetres: elcontingut en Carboni orgànic (C), Nitrogen aminoacídic (NAA), carbohidrats totals (CHT) i extractables (CHE) del sòl i les activitats enzimàtiques b-glucosidasa (GLC), b-galactosidasa (GAL), proteolítica de BAA (BAA) i ureàsica (UR). Hem portat aterme dues experiències d¿aplicació de fangs, en lisímetres i en parcel¿les , amb s òls de diferent textura. Aquest estudi central es complementa amb un treball s obre l¿es tàndard de qualitat en sòls naturals de Catalunya així com amb aportacions sobre la metodologia analítica per a la determinació de dos dels paràmetres estudiats (C i GLC).Com a primera part de la tesi estudiem les característiques bioquímiques en 10 sòls naturals representatius dels sòls catalans . Els res ultats mos tren l¿ampli rang de valors de C, alta dis pers ió dels paràmetres bioquímics i rangs de valors d¿acord amb s òls d¿altres zones de clima mediterrani. Els paràmetres bioquímics presenten correlacions altes i positives entre ells. El valor de CHT està més correlacionat amb els C i N del sòl que les activitats enzimàtiques . L¿activitat GLC és la més relacionada amb el C i les quatre activitats (GLC, GAL, BAA i UR) estan més lligades a la fracció làbil (CHE) que amb la total (CHT). Es constata la influència del tipus de sòl, roca mare o vegetació en les característiques bioquímiques del grup de sòls fores tals . Pel que fa a l¿aplicació de fangs en la primera experiència es tudiem l¿efecte de tres fangs , des hidratat, assecat tèrmicament i compostat amb dues dosis sobre els paràmetres bioquímics de dos sòls control degradats (argilós i sauló). L¿as s aig es realitza en laboratori i cons ta de tres mos treigs . Inicialment es detecta un increment del valor per totes les variables (a excepció de UR) i CHE és la variable més incrementada. Al final de la experiència, les barreges tenen uns valors de carbohidrats i activitats enzimàtiques incrementats res pecte del control de form a s imilar a l¿increment final en MO i NAA és la variable més incrementada. Les diferències en els valors de GLC a l¿inici en funció del tipus de fang són un reflex de la labilitat de la MO aportada pels fangs, i està d¿acord amb els res ultat de l¿as s aig d¿additivitat s òl + fang. El conjunt de res ultats indiquen que: i) l¿as s ecat tèrmic proporciona més MO làbil ii) el compostatge proporciona una MO no tan làbil però amb més activitat enzimàtica que es tradueix en una major mineralització i amb el temps una matèria orgànica més estable iii) quan els fangs s ¿apliquen en un s òl argilós es detecta un fre en l¿evolució de la MO.La segona experiència cons ta d¿un as s aig d¿aplicació dels mateixos tres fangs (amb una única dosi i dos mostreigs) en dos terrenys degradats . En el cas de l¿aplicació de fangs al sòl franc-arenós la dinàmica de mineralització ha estat intensa i la incidència sobre les propietats bioquímiques del sòl d¿un any des prés de l¿aplicació dels fangs ha estat molt poc acusada. Contràriament els efectes sobre el sòl franc són més importants i bàs icament han s ignificat l¿augment del contingut en C i la millora de la capacitat de la MO d¿obtenir form es as s imilables de carboni. Els res ultats dels as pectes metodològics indiquen que la determinació del C per combustió ha resultat eficaç i confirm en la manca d¿idoneïtat del mètode d¿oxidació per a mostres de sòl-fang.L¿es tudi metodològic sobre GLC i GAL contribueix a la descripció detallada del procediment analític i a la incidència de la mesura de les activitats partir de la mostra humid

  In our work we studied some aspects of biochemical quality in the rehabilitation process of degraded soils through the application of sewage sludge. As biochemical quality parameters we focused on the carbon cycle, through total (TCH), extractable (ECH) carbohydrate content, β-glucosidase (GLC), β-galactosidase (GAL), BAA-hydrolysing (BAA), and urease(UR) enzymatic activities, organic carbon (C) and amino acid nitrogen (AAN) contents. We conducted two experiments of sludge application (in containers and in plots) over soils of different texture. The study was supplemented by a work on the standard quality of natural soils of Catalonia and also with an approach to the analytical methodology used in the determination of two of the studied parameters. In the first part we studied the biochemical characteristics of ten natural soils which were representative of Catalan soils. The results showed the wide range of values of carbon and the high dispersion of biochemical parameters, and also that the ranges of obtained values were similar to those of other soils also belonging to Mediterranean areas. Biochemical parameters showed high positive correlations among them. The TCH content was more correlated with organic C and organic N than the enzyme activities. GLC was the activity showing the highest correlation with the organic carbon content. The four enzymatic activities (GLC, GAL, BAA and UR) were more related to the labile than to the total fraction of carbohydrates. The study confirmed the influence of soil type, vegetation or bedrock on the biochemical characteristics of the forest soils group. With respect to the application of sludge, in the first experiment we studied the effect of three sludge types, dehydrated (D), thermally dried (T) and composted (C), added in two different proportions on the biochemical parameters of two degraded soils (clay and sand) from quarrying. Initially an increased value was detected for all biochemical variables (except the UR activity) in the amended soils, CHE being the most enhanced variable. At the end of the experiment the carbohydrates content and the enzyme activities of the mixtures had increased, compared to the control, in a similar value than C, AAN being the most enhanced parameter. The initial differences in the values of GLC depending on the type of sludge (T> D> C) were a reflection of the lability of organic matter provided by the sludge. The overall results indicate that: i) thermal drying accelerates the initial decomposition process of the organic matter which takes place in the soil, ii) composting provides a less labile but more active organic matter, which results in increased mineralization and eventually a more stable organic matter iii) when the sludge was applied in a clay soil a slowing on the development of organic matter was detected. The second experiment consisted of a trial with two degraded soils. Initial (4 days) and final (295 days) samples were analysed in plots where we applied the same sludges with a single dose. In the case of the application of sludge to a sandy-loam soil, the dynamics of mineralization was intense and the impact on biochemical properties one year after the application was not very important. In contrast, the effects on a loam soil, where the dynamics of organic matter was lower, were more important and primarily consisted of an increase of ready available organic carbon.Organic carbon determination by the combustion method was proved to be effective and it was confirmed the inappropriateness of the oxidation method for sludge-soil mixtures.

  En la restauració d’activitats extractives és imprescindible la utilització d’un material edàfic de qualitat per abordar degudament la revegetació. Els fangs procedents de EDARs, convenientment dosificats i ben incorporats, poden ser molt útils com a esmena orgànica. En el nostre treball hem estudiat alguns aspectes de qualitat bioquímica en el procés de rehabilitació de sòls degradats a través de l’aplicació de fangs d’EDARs. Com a paràmetres de qualitat bioquímica del sòl ens hem centrat en el cicle del carboni, a través del contingut en carbohidrats totals (CHT) i extractables (CHE) i de les activitats enzimàtiques β-glucosidasa (GLC) i β-galactosidasa (GAL) i com a paràmetres auxiliars en el contingut en Carboni orgànic (C) i Nitrogen aminoacídic (NAA). També hem treballat amb resultats de dues activitats enzimàtiques relacionades amb el cicle del nitrogen, la proteolítica de BAA (BAA) i la ureàsica (UR). Hem portat a terme dues experiències d’aplicació de fangs, una primera en lisímetres i una segona en parcel·les i ambdues amb sòls de diferent textura. El disseny experimental de les dues experiències és d’especial interès ja que planteja estudiar en paral·lel els efectes de l’assecatge tèrmic i el compostatge d’un mateix fang deshidratat. Aquest estudi central de la tesi es complementa amb un treball sobre l’estàndard de qualitat en sòls naturals de Catalunya així com amb aportacions sobre la metodologia analítica per a la determinació de dos dels paràmetres estudiats (C i GLC). Com a primera part de la tesi estudiem les característiques bioquímiques en deu sòls naturals representatius dels sòls catalans. Els resultats mostren ampli rang de valors de carboni i alta dispersió dels paràmetres bioquímics i els rangs obtinguts són similars als de sòls d’altres zones de clima mediterrani. Els paràmetres bioquímics presenten correlacions altes i positives entre ells i alhora una gran dependència del contingut en matèria orgànica del sòl així com del contingut en biomassa microbiana. El contingut en CHT està més correlacionat que les activitats enzimàtiques, amb els continguts de C orgànic i N orgànic del sòl. La GLC és l’activitat enzimàtica més relacionada amb el contingut de carboni orgànic del sòl. Les quatre activitats enzimàtiques (GLC, GAL, BAA i UR) estan més lligades a la fracció làbil de carbohidrats que a la total i les activitats GAL, UR i BAA estan molt relacionades entre elles. L’estudi ha permès constatar la influència del tipus de sòl, roca mare o vegetació en les característiques bioquímiques del grup de sòls forestals. Pel que fa a l’aplicació de fangs, en la primera experiència hem estudiat l’efecte de tres fangs: deshidratat (D), assecat tèrmicament (T) i compostat (C) en dues dosis (per assolir un 3 % i 6 % de matèria orgànica) sobre els paràmetres bioquímics de dos sòls control degradats (argilós i sauló) provinents de pedreres (1% C i 0,1% C). L’assaig es realitza en condicions de laboratori i consta de tres mostreigs (7, 67 i 267 dies). Inicialment es detecta un increment del valor per totes les variables bioquímiques (a excepció de l’activitat UR) en les barreges sòl-fang i el contingut en CHE és la variable més incrementada. Al final de l'experiència les barreges tenen uns valors de carbohidrats i activitats enzimàtiques incrementats respecte del control de forma similar a l’increment final en matèria orgànica, i el contingut en NAA és la variable més incrementada respecte del sòl control. Les diferències en els valors de l’activitat enzimàtica GLC a l’inici en funció del tipus de fang (T>D>C) són un reflex de la labilitat de la matèria orgànica aportada pels fangs. El conjunt de resultats indiquen que: i) l’assecat tèrmic accelera el primer procés de descomposició de la matèria orgànica; ii) el compostatge proporciona una matèria orgànica no tan làbil, però amb més activitat enzimàtica que comporta més mineralització i, amb el temps, una matèria orgànica més estable i iii) l’evolució de la matèria orgànica es frena quan els fangs s’apliquen en un sòl argilós. La segona experiència consta d’un assaig d’aplicació de fangs en dos terrenys degradats i analitzem les mostres inicials (4 dies) i finals (295 dies) de parcel·les on s’han aplicat els mateixos tres fangs de l’experiència en lisímetres, però amb una única dosi (10 Mg/ha, en matèria seca). En el cas de l’aplicació de fangs al sòl franc-arenós (sòl amb baix contingut en matèria orgànica i alta activitat enzimàtica) la dinàmica de mineralització ha estat intensa i la incidència sobre les propietats bioquímiques del sòl, un any després de l’aplicació dels fangs, ha estat molt poc acusada. Contràriament, els efectes sobre el sòl franc, on la dinàmica de la matèria orgànica ha estat menor, són més importants i bàsicament han significat l’augment del contingut en matèria orgànica i la millora de la potencialitat de la matèria orgànica d’obtenir formes assimilables de carboni. Els resultats dels aspectes metodològics indiquen que la determinació de carboni orgànic per combustió ha resultat eficaç i confirmen la manca d’idoneïtat del mètode d’oxidació per a mostres de sòl-fang. Pel que fa a l’estudi de l’activitat β-glucosidasa i β-galactosidasa en sòls, el nostre treball representa una contribució a la descripció detallada del procediment analític i a la incidència sobre el valor de l’activitat de la determinació a partir de mostra humida o bé assecada a l’aire.

 • Optimización del diseño y manejo de sistemas de cultivo multitróficos en recirculación peces-macroalgas

   Reig Puig, Lourdes; Cremades Ugarte, Javier; Jimenez de Ridder, Patricia; Pintado Valverde, José; Masalo Llora, Ingrid; Oca Baradad, Joan
  Competitive project

   Share

 • Biochemical characterisation of minimally disturbed soils under mediterranean conditions

   Jimenez de Ridder, Patricia; Marando, Graciela; Josa March, Ramon Peñafort; Julia Moli, Maria; Ginovart Gisbert, Marta; Bonmati Pont, Manuel
  DOI: 10.1007/978-3-642-21162-1
  Date of publication: 2012
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Effects of air-drying and rewetting on extractable organic carbon, microbial biomass, soil respiration and ß-Glucosidase and ß-Galactosidase activities of minimally disturbed soils under mediterranean conditions

   Marando, Graciela; Jimenez de Ridder, Patricia; Josa March, Ramon Peñafort; Julia Moli, Maria; Ginovart Gisbert, Marta; Bonmati Pont, Manuel
  DOI: 10.1007/978-3-642-21162-1
  Date of publication: 2012
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Effects of thermally dried and composted sewage sludges on the fertility of residual soils from limestone quarries.

   Marando, Graciela; Jimenez de Ridder, Patricia; Hereter Quintana, Agnès; Julia Moli, Maria; Ginovart Gisbert, Marta; Bonmati Pont, Manuel
  Applied soil ecology
  Vol. 49, num. 1, p. 234-241
  DOI: 10.1016/j.apsoil.2011.05.001
  Date of publication: 2011-05-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Bioassays prove the suitability of mining debris mixed with sewage sludge for land reclamation purposes  Open access

   Domene, Xavier; mattana, Stefania; Ramírez, Wilson; Colón, Joan; Jimenez de Ridder, Patricia; Balanya Marti, Maria Teresa; Alcañiz, J M; Bonmati Pont, Manuel
  Journal of soils and sediments
  Vol. 10, num. 1, p. 30-44
  DOI: 10.1007/s11368-009-0073-1
  Date of publication: 2010-02
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Effect of differently post-treated dewatered sewage sludge on beta-glucosidase activity, microbial biomass carbon, basal respiration and carbohydrates contents of soils from limestone quarries  Open access

   Jimenez de Ridder, Patricia; Ortiz, O; Tarrason, D; Ginovart Gisbert, Marta; Bonmati Pont, Manuel
  Biology and fertility of soils
  Vol. 44, num. 2, p. 393-398
  Date of publication: 2007-12
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Aprofitament d'aigües depurades en agricultura

   Jimenez de Ridder, Patricia; Balanya Marti, Maria Teresa; Cañameras Riba, Nuria; Comas Angelet, Jordi
  Date of publication: 2007-11
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Caracterització de materials orgànics com a possibles adobs orgànics

   Jimenez de Ridder, Patricia
  Date of publication: 2007-11
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Evaluating the dose effect of a differently treated sewage sludge over two degraded soils coming from working quarries

   Jimenez de Ridder, Patricia; Ortiz, O; Tarrason, D; Ginovart Gisbert, Marta; Marando, Graciela; Bonmati Pont, Manuel
  The 3rd International Conference Enzimes in the Environment : Activity, Ecology & Applications
  p. 119
  Presentation's date: 2007
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Biological effect of the addition of thermally dried and composted sewage sludges to residual soils from a limestone quarry

   Bonmati Pont, Manuel; Ginovart Gisbert, Marta; Jimenez de Ridder, Patricia; Marando, Graciela
  The 3rd International Conference Enzimes in the Environment : Activity, Ecology & Applications
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sobre las enzimas del suelo y sus técnicas de medida

   Albiach, Maria Remedios; Bonmati Pont, Manuel; Canet, Rodolfo; Garcia, Carlos; García Carrasco, Antonia; Gil Sotres, Fernando; Gonzalez Carcedo, S; Hernández, Maria Teresa; Jimenez de Ridder, Patricia; Leirós, Carmen; Lobo, Maria del Carmen; Rad, Carlos; Sastre, Isabel; Trasar Cepeda, Carmen
  Edafología
  Vol. 13, num. 3, p. 117-125
  Date of publication: 2006-09-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Evaluación y mejora de las tecnologías de tratamiento de residuos municipales en Catalunya (2005)

   Lopez Martinez, Marga; Soliva Torrento, Montserrat; Huerta Pujol, Oscar; Balanya Marti, Maria Teresa; Jimenez de Ridder, Patricia; Valero Baya, Jordi
  Competitive project

   Share

 • Estudio de la aplicabilidad de los lodos de EDAR secados térmicamente en la rehabilitación de áreas degradadas por la minería de piedra caliza: comparación con la de lodos de EDAR compostados.

   Hereter Quintana, Agnès; Bonmati Pont, Manuel; Josa March, Ramon Peñafort; Balanya Marti, Maria Teresa; Jimenez de Ridder, Patricia; Marando, Graciela
  Competitive project

   Share

 • Parámetros de validación en un método de análisis de conservantes y edulcorantes en bebidas refrescantes por electroforesis capilar

   Gracia, Sonia; Centelles Lorente, Enrique; Ginovart Gisbert, Marta; Jimenez de Ridder, Patricia
  Segundo Congreso Virtual Iberoamericano de Gestión de Calidad en Laboratorios. IBEROLAB
  p. 489-498
  Presentation's date: 2003
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Determinación de la actividad b-glucosidadsa del suelo.

   Jimenez de Ridder, Patricia; Bonmati Pont, Manuel
  Date of publication: 2003-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Soil enzymology: some aspects of its interest and limitations

   Bonmati Pont, Manuel; Jimenez de Ridder, Patricia
  Date of publication: 2003-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Determinación de la Actividad Proteasa del Suelo

   Bonmati Pont, Manuel; Jimenez de Ridder, Patricia; Julià, M
  Date of publication: 2003-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Exercisis d'anàlisi química agrícola

   Jimenez de Ridder, Patricia; Pujola Cunill, Montserrat; Soliva Torrento, Montserrat
  Date of publication: 2002-03
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Consolidación y desarrollo de actividades del grupo español de enzimologia de suelos

   García Izquierdo, Carlos; Trasar Cepeda, Carmen; Gil, Fernando; Bonmati Pont, Manuel; Jimenez de Ridder, Patricia; Canet, Rodolfo; Hernández, Mª Teresa; Lobo, Carmen; Rad, Carlos
  Competitive project

   Share

 • Efectos de dosis altas de lodos de depuradora en la regenración de suelos de cantera degradados

   Alcañiz, Josep Mª; Bonmati Pont, Manuel; Pujola Cunill, Montserrat; Balanya Marti, Maria Teresa; Jimenez de Ridder, Patricia
  Competitive project

   Share

 • Utilización de los fangos de depuradora como abono en el cultivo del raigras italiano (I) Contenido en nitratos de la planta

   Salvador, Gerard; Jimenez de Ridder, Patricia; Saña, Josep
  ITEA. Producción vegetal
  Vol. 89, num. 3, p. 182-190
  Date of publication: 1993-01-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Optimización del compostage de residuos urbanos, lodos de depuradora y restos de podaa

   Jimenez de Ridder, Patricia; Soliva, Montserrat
  Competitive project

   Share

 • Estudio de la calidad de los tomates comercializados en el mercado de mayoristas de Barcelona

   Marsal, Jordi; Costa, Roser; Jimenez de Ridder, Patricia; Soliva Torrentó, Montserrat
  Alimentaria: Revista de tecnología e higiene de los alimentos
  p. 49-54
  Date of publication: 1992-01-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Contribució a l'estudi sobre la utilització de compost de residus sòlids urbans com a substrat per a conreus hortícoles  Open access

   Jimenez de Ridder, Patricia; Pujola Cunill, Montserrat; Soliva Torrento, Montserrat
  Arxius de l'Escola d'Agricultura de Barcelona
  num. 12, p. 19-27
  Date of publication: 1990
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Aprofitament de residus orgànics com a adob, esmena o substrat

   Soliva Torrentó, Montserrat; Saña, Josep; Bonmati Pont, Manuel; Pujola Cunill, Montserrat; Jimenez de Ridder, Patricia; Balanya Marti, Maria Teresa; Romero Del Castillo Shelly, Roser; Giró, Francesc; Florensa, Pilar; Cohi, Alfred; de la Riba, Angel; Moré, Joan Carles; Cano, Francesc
  Arxius de l'Escola d'Agricultura de Barcelona
  num. 10, p. 3-8
  Date of publication: 1987-01-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudio del contenido en vitamina C de dos variedades de judías tiernas de consumo normal

   Jimenez de Ridder, Patricia; Pujola Cunill, Montserrat; Soliva Torrentó, Montserrat
  World Congress of Food Technology
  p. 799-811
  Presentation's date: 1987
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The objective of the present work is the study in green beans of vitamin C content and conservation as a quality parameter of this product. Specifically, we make a reference to variation of this parameter depending on the product variety and throughout its cultivation period. Vitamin C is determinate by volumetric analysis with DCPI reactive as a routine analysis method. Results show significantive differences between both varieties and prove the weather importance on the studied paramenter variation.

 • Aplicació de residus orgànics com a fertilitzants agrícoles, com a mitjà per a evitar la contaminació ambiental

   Pujola Cunill, Montserrat; Jimenez de Ridder, Patricia
  Trobada sobre la Recerca Experimental en Física i Química Aplicada a l'Estudi i Protecció del Medi
  p. 334-343
  Presentation's date: 1985-01-01
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Compostage: Obtención de un producto util como abono para la agricultura. Tecnologia

   Pujola Cunill, Montserrat; Jimenez de Ridder, Patricia
  Riegos y drenajes XXI
  num. 4, p. 51-57
  Date of publication: 1985-01-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Utilització del compost en el cultiu de tomàquets en hivernacle. Estudi de certs paràmetres de qualitat  Open access

   Pujola Cunill, Montserrat; Jimenez de Ridder, Patricia
  Arxius de l'Escola d'Agricultura de Barcelona
  num. 6, p. 37-42
  Date of publication: 1984-01-01
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window