Baquero Armans, Grau
Total activity: 29
School
Escola d'Enginyeria d'Igualada
E-mail
grau.baqueroupc.edu
Contact details
UPC directory Open in new window

Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 29 of 29 results
 • Innovadores artículos de cuero sostenible mediante la aplicación de nuevos productos curtientes obtenidos a partir de los residuos de semilla de uva de la industria del vino

   Baquero Armans, Grau; Bacardit Dalmases, Anna; Casas, Concepció; Olle Otero, Luis; Sorolla Casellas, Sílvia
  Competitive project

   Share

 • Carbon footprint and energy comparison of biodiesel produced from leather industry fleshings and rapeseed vegetal oil

   Kiliç, Eylem; Puig Vidal, Rita; Baquero Armans, Grau; Zengin, Gökhan; Adigüzel Zengin, Arife Candas
  Leather and fur in XXI century: technology, quality, environmental management education
  p. 320-327
  Presentation's date: 2013-08-27
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Biodiesels from different sources have received significant interest, driven by concerns over oil price instability, sustainability of energy supplies and measures taken to reduce the increase in greenhouse gas emissions. This study analyzes the environmental performance of biodiesel from leather industry fleshings (BDF) in comparison to biodiesel from vegetable oil (BDV). Life Cycle Assessment (LCA) methodology is used to environmentally evaluate both biofuels and energy return on investment (EROI) based ratio is calculated to evaluate which biodiesel provides more energy compared to the required during its production. Environmental benefits of both biodiesels are evaluated by analyzing the global warming potential impact category defined by CML 2001 (measured in kg of CO2 equivalent emissions). Preliminary results with an EROI increase by nearly 2.4 fold and approximately 85% of GWP reduction for BDF production, show a clear preference for BDF as compared to BDV

 • Economic assessment of forest chips versus heating oil in domestic boilers in the mediterranean region

   Esteban Dalmau, Bernat; Baquero Armans, Grau; Riba Ruiz, Jordi Roger; Puig Vidal, Rita; Rius Carrasco, Antoni
  European Biomass Conference and Exhibition
  p. 2344-2346
  DOI: 10.5071/20thEUBCE2012-5AV.2.17
  Presentation's date: 2012-06-18
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of rapeseed oil degradation in different storage conditions

   Esteban Dalmau, Bernat; Baquero Armans, Grau; Rius Carrasco, Antoni; Puig Vidal, Rita; Riba Ruiz, Jordi Roger
  European Biomass Conference and Exhibition
  p. 1792-1794
  DOI: DOI: 10.5071/20thEUBCE2012-3DV.4.43
  Presentation's date: 2012-06-21
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Comparative life cycle analysis between traditional and organic farming local rotations to produce straight vegetable oil used as self-supply biofuel in agriculture

   Baquero Armans, Grau; Esteban Dalmau, Bernat; Rius Carrasco, Antoni; Puig Vidal, Rita; Riba Ruiz, Jordi Roger
  European Biomass Conference and Exhibition
  p. 2226-2228
  DOI: 10.5071/20thEUBCE2012-5AV.1.19
  Presentation's date: 2012-06-18
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Use of Rapeseed Straight Vegetable Oil as Fuel Produced in Small-Scale Exploitations  Open access

   Baquero Armans, Grau; Esteban Dalmau, Bernat; Riba Ruiz, Jordi Roger; Puig Vidal, Rita; Rius Carrasco, Antoni
  Date of publication: 2011-08-01
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This chapter presents a method to produce rapeseed and process it to obtain rapeseed oil and rapeseed cake meal from a small-scale point of view. It also shows how rapeseed oil can be used as fuel in diesel engines for agriculture self-consumption. A production, processing and use-as-fuel model for rapeseed oil is also presented, analysing environmentally and economically the use of rapeseed oil as fuel compared to other agricultural production alternatives. The results are evaluated for dry Mediterranean area conditions

 • Ús de l'oli vegetal cru com a biocarburant per autoconsum agrícola: avaluacio de la sostenibilitat del sistema a Catalunya  Open access

   Baquero Armans, Grau
  Department of Mechanical Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La introducció de la colza en la rotació de conreus i la producció i ús d’oli vegetal cru (OVC) com a biocarburant per autoconsum agrícola presenten alguns avantatges respecte al sistema tradicional de conreu de la Catalunya central, com una major productivitat i la capacitat d’autoabastament de combustible. El principal objectiu d’aquesta tesi és estudiar la viabilitat ambiental i econòmica de l’autoconsum d’oli vegetal cru en una explotació agrícola. També es planteja l’avaluació social mitjançant la metodologia de l’anàlisi de cicle de vida. A partir de les dades recopilades es defineix un model agrícola parametritzat, essent el camp el principal element i tenint en compte els fluxos d’entrada i sortida del mateix i dels processos que el complementen. Aquest model permet avaluar diferents escenaris de producció, que inclouen la rotació tradicional (blat, ordi i guaret), la rotació actual (blat i ordi) i la rotació proposada (colza, blat i ordi). Addicionalment el model també té en compte el processat de la llavor i l’ús de dièsel o oli vegetal com a carburants en la maquinària agrícola. Cal remarcar que el model proposat no pretén produir OVC com a substitut del dièsel per al transport, sinó que brinda la possibilitat de produir el combustible que es consumeix en una explotació usant una part de les terres conreades. En el context d’aquest model es realitza un estudi del processat mecànic de la colza per l’obtenció d’oli vegetal i un estudi sobre la seva adequació per ser usat com a carburant. Primer s’analitza l’índex d’acidesa en funció de la temperatura de premsat per determinar el punt òptim de treball. Seguidament, a partir del contingut en fòsfor s’estudien els processos de post-tractament de l’oli obtingut (filtrat i desgomat). L’anàlisi de cicle de vida (ACV) és la metodologia emprada per avaluar el model en les tres branques de la sostenibilitat (ambiental, econòmica i social). Aquesta metodologia permet estudiar processos productius de manera exhaustiva i avaluar-los de forma quantitativa. Es duu a terme una ACV ambiental seguint la metodologia ja desenvolupada i es realitza una ACV econòmica a partir de la guia vigent, tot i no existir normativa específica com en el cas de l’ACV ambiental. La metodologia de l’ACV social encara es troba en els seus inicis i per tant, tot i que es detalla com s’ha de realitzar, l’ACV social del model proposat no es pot completar. L’avaluació ambiental del model mostra certa preferència per l’ús de l’OVC en front al dièsel, tot i que encara queda camí per optimitzar i ajustar els motors tèrmics on s’ha d’utilitzar l’OVC per ajustar-ne les emissions. El rendiment de la fase de premsat i l’origen de l’electricitat consumida també són punts que tenen una gran influència en els resultats. Aquests factors són clau per obtenir en el futur una reducció important dels impactes ambientals. A partir de l’avaluació econòmica es detecta un clar interès econòmic per introduir la colza en la rotació de conreus actual. Per altra banda, el processat de la colza i l’ús de l’OVC representen econòmicament una petita disminució en el benefici (8,0%). Aquesta diferència queda reduïda a menys de la meitat si el dièsel agrícola no es subvenciona i es tenen en compte les emissions de CO2 segons el mercat del carboni. Aquestes improbables mesures polítiques poden afavorir un major rendiment econòmic del model proposat. Per altra banda, el model proporciona una menor dependència en front a les variacions del preu de mercat del dièsel. Finalment, en el context de desenvolupament actual de la metodologia d’avaluació social, es defineixen nous indicadors i es planteja el càlcul d’una categoria d’impacte social a partir del càlcul dels seus corresponents indicadors. Per a futurs estudis seria interessant disposar d’una metodologia d’ACV social ben desenvolupada per poder avaluar el model proposat enfront a l’actual, ja que és en la part social on s’intueixen les majors diferències entre els dos sistemes estudiats.

  The introduction of rapeseed in the crop rotation and the production and use of straight vegetable oil (SVO) as self- supply biofuel in agricultural machinery have some advantages over the traditional cultivation system of Catalonia central region. These advantages can be summarized in a greater productivity and the capacity to supply its own farm fuel. The main objective of this PhD is to study the environmental and economic feasibility of the SVO self-supply in a farm. This work also handles the social assessment using the life cycle analysis methodology. A parameterized agricultural model is defined according the collected data. The model takes into account the input and output flows of the field, as long as the other processes of the proposed farm model. This model allows the evaluation of different production scenarios, including the traditional crop rotation (wheat, barley and fallow), the current crop rotation (wheat and barley) and the proposed crop rotation (rapeseed, wheat and barley). Additionally, the model takes into consideration the processing and use of diesel or SVO as fuel in the agricultural machinery. Note that the proposed model is not intended to produce OVC to be a diesel substitute for transport. On the other hand, it provides the chance to produce fuel for its consumption in the field work using a portion of the cultivated land. In the model framework, a study of the mechanical processing of rapeseed into oil and a study of its suitability for its use as fuel are carried out. First the acidity index is analyzed to determine the optimal working point regarding the pressing temperature. After that, the phosphorus content is analysed to evaluate the oil refining treatments (filtering and degumming). Life cycle assessment (LCA) methodology is used to evaluate the model in the three pillars of sustainability (environmental, economic and social). This method allows the production processes evaluation and their quantitative assessment. An environmental LCA is carried out using the already developed methodology and the current regulations. The economic LCA is done according to the published guidelines, as there is no specific regulation developed. The social LCA methodology is still in its early stages and therefore, even giving the details on how to perform it, the social evaluation of the proposed model can not be completed. The environmental assessment of the model shows a slight preference for SVO in front of diesel. However, the results can be improved by a better optimization and adjustment of diesel engines to use SVO, which can lower their emissions. The pressing yield and the electrical mix are processes that have also a high influence on the results. These key factors can lead to a significant reduction of environmental impacts in the future. From the economic evaluation, a clear economic interest to introduce rapeseed in the current crop rotation is revealed. Conversely, the processing of rapeseed and the use of SVO leads to an small profit decrease (8,0%). This difference is reduced by more than a half if agricultural diesel was not subsidized and if the CO2 emissions were accounted according to the carbon market. These unlikely policy measures may promote the economic viability of the proposed model. Even though, the use of self-supplied SVO in farming can help to reduce the dependency on fuel price flux, giving independence to the farmer. Finally, in the current development context of the social assessment methodology, new indicators are defined and the calculation of a social impact category based on the calculation of its corresponding indicators is presented. The major differences between the two systems studied are expected to be found in their social assessment. Thus, further well-developed social LCA methodology will be necessary to evaluate the proposed model against the current system.

  La introducción de la colza en la rotación de cultivos y la producción y uso de aceite vegetal crudo como biocarburante para autoconsumo agrícola presentan ciertas ventajas respecto al sistema tradicional de cultivo de la Cataluña central, como una mayor productividad y la capacidad de autoabastecimiento de combustible. El principal objetivo de esta tesis es estudiar la viabilidad ambiental y económica del autoconsumo de aceite vegetal crudo en una explotación agrícola. También se plantea la evaluación social mediante la metodología del análisis de ciclo de vida. A partir de los datos recogidos se define un modelo agrícola parametrizado. Este modelo permite evaluar diferentes escenarios de producción, incluyendo la rotación tradicional (trigo, cebada y barbecho), la rotación actual (trigo y cebada) y la rotación propuesta (colza, trigo y cebada). Además, el modelo tiene en cuenta el procesado de la semilla y el uso de gasóleo o aceite vegetal como carburantes en la maquinaria agrícola. Cabe destacar que el modelo propuesto no pretende producir OVC para sustituir el gasóleo para el transporte, sino que ofrece la posibilidad de producir el combustible que se consume en una explotación usando una parte de las tierras cultivadas. En el contexto de este modelo se realiza un estudio del procesado mecánico de la colza para la obtención de aceite vegetal y un estudio sobre su adecuación para ser usado como carburante. Primero se analiza el índice de acidez en función de la temperatura de prensado para determinar el punto óptimo de trabajo. Consecutivamente, usando el contenido en fósforo del aceite se estudian los procesos de post-tratamiento del aceite obtenido (filtrado y desgomado). El análisis de ciclo de vida (ACV) es la metodología empleada para evaluar el modelo en las tres vertientes de la sostenibilidad (ambiental, económica y social). Esta metodología permite estudiar procesos productivos de manera exhaustiva y evaluarlos de forma cuantitativa. Se lleva a cabo un ACV ambiental siguiendo la metodología ya desarrollada y se realiza un ACV económico a partir de la guía vigente, a pesar de no existir normativa específica como en el caso del ACV ambiental. La metodología del ACV social aún se encuentra en sus inicios y por lo tanto, aunque se detalla cómo se debe realizar, no se puede completar el ACV social del modelo propuesto. La evaluación ambiental del modelo muestra cierta preferencia por el uso del aceite vegetal crudo frente al gasóleo, aunque todavía se pueden optimizar y ajustar los motores térmicos para utilizar el aceite vegetal y ajustar sus emisiones. El rendimiento de la fase de prensado y origen de la electricidad consumida también son puntos que tienen una gran influencia en los resultados. Estos factores son clave para reducir los impactos ambientales en el modelo propuesto. A partir de la evaluación económica se detecta un claro interés económico para introducir la colza en la rotación de cultivos actual. Por otra parte, el procesado de la colza y el uso de la OVC representan económicamente una pequeña disminución en el beneficio (8,0%). Esta diferencia queda reducida a menos de la mitad si el gasóleo agrícola no se subvenciona y se tienen en cuenta las emisiones de CO2 en función del mercado del carbono. Estas improbables medidas políticas pueden favorecer la viabilidad económica del modelo propuesto. Por otra parte, el modelo proporciona una menor dependencia frente a las variaciones del precio de mercado del gasóleo. Finalmente, en el contexto de desarrollo actual de la metodología de evaluación social, se definen nuevos indicadores y se plantea el cálculo de una categoría de impacto social a partir del cálculo de sus correspondientes indicadores. Para futuros estudios sería interesante disponer de una metodología de ACV social bien desarrollada para poder evaluar el modelo propuesto frente al modelo actual, ya que es en la parte social donde se intuyen las mayores diferencias entre los dos sistemas estudiados.

 • LCA of forest chips versus diesel boilers in the Mediterranean region

   Esteban Dalmau, Bernat; Baquero Armans, Grau; Puig Vidal, Rita; Riba Ruiz, Jordi Roger; Rius Carrasco, Antoni
  European Biomass Conference and Exhibition
  p. 358-360
  Presentation's date: 2011-06-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  ABSTRACT: Obtaining energy from forest chips is a technology widely used in many regions. There are currently many studies and applications on the use of forest biomass [1,2], mainly promoted by policies aimed to reduce greenhouse gases. The forests of the Mediterranean area are characterized by a mountain relief. This orography makes difficult the selective biomass extraction from the forest. Thus, the biomass is accumulated in the forest and becomes a serious danger for wildfires. Forest fires are considered the most important natural impact in the Mediterranean region due to its effect to ecosystems, as some authors state [3,4]. This study aims to compare by means of LCA methodology the use of forest chips and diesel fuels in a boiler, focusing on the difficulty of extracting the wood from a Mediterranean forest area. In the Mediterranean area there are no environmental studies centred on the extraction of timber from forest areas without affecting the life in the forest. This work presents an LCA, where the difficulties of extracting the biomass from the forest and its use in heating boilers are presented.

 • Sustainability assessment of straight vegetable oil used as self-supply biofuel in agriculture

   Baquero Armans, Grau; Esteban Dalmau, Bernat; Puig Vidal, Rita; Riba Ruiz, Jordi Roger; Rius Carrasco, Antoni
  European Biomass Conference and Exhibition
  p. 2609-2612
  Presentation's date: 2011-06-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This work proposes and analyses a model for an agricultural fuel self-supply exploitation. The model is based on the current extended crop rotation of wheat and barley in Anoia region (Catalonia, Spain). The introduction of rapeseed to the current crop rotation and its conversion into oil to be used as agricultural fuel is presented. Life cycle assessment methodology is used to carry out an environmental and an economic assessment. Environmental results show a preference for the vegetable oil based scenario in terms of CO2 equivalent emissions and energy consumption as well as no major difference in land used for the considered scenarios. Economic assessment shows a preference for the rapeseed introduction in the current crop rotation agricultural system without converting the seed into oil and using it as biofuel. The basis to develop the life cycle social assessment is also presented, calculating a social impact category as an example.

 • Use of LCA for environmental evaluation of end-of-pipe processess: a case study on tannery sludge treatment

   Kiliç, Eylem; Baquero Armans, Grau; Puig Vidal, Rita; Font Vallès, Joaquim; Colak, Selime; Gürler, Deniz
  LCA Case Studies Symposium SETAC-Europe
  p. 132-133
  Presentation's date: 2011-05-01
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Tècnica de grup d'experts aplicat a l'assignatura de materials  Open access

   Esteban Dalmau, Bernat; Baquero Armans, Grau
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  p. 19-24
  Presentation's date: 2010-07-01
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Utilització de l'oli de colza com a biocarburant en explotacions agrícoles

   Esteban Dalmau, Bernat; Baquero Armans, Grau; Puig Vidal, Rita; Riba Ruiz, Jordi Roger; Rius Carrasco, Antoni
  Date: 2010-01-01
  Report

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La utilització de l’oli de colza com a carburant és una tecnologia que ja s’utilitza a altres països europeus com Alemanya i Dinamarca, degut principalment a dos factors: el gasoil agrícola està menys subvencionat i el grau de conscienciació mediambiental és major en aquest països. L’oli de colza és un biocarburant que s’obté del premsat de llavors de plantes oleaginoses i que, realitzant una petita modificació al sistema d’alimentació dels motors dièsel, pot ser utilitzat com a combustible. La fabricació de l’oli vegetal en front a la del biodièsel és més senzilla, ja que inclou menys processos i menys consum energètic. [1] En aquesta fitxa es pretén fer una breu explicació de la producció i consum de l’oli de colza, destinat a ser utilitzat directament com a biocarburant en maquinària agrícola. Ens centrarem en l’oli fabricat a partir de la llavor de colza, ja que possiblement és la planta oleaginosa que millor s’adapta al clima mediterrani.

 • Estudi econòmic de l'oli de colza com a biocarburant en explotacions agrícoles

   Baquero Armans, Grau; Esteban Dalmau, Bernat; Puig Vidal, Rita; Riba Ruiz, Jordi Roger; Rius Carrasco, Antoni
  Date: 2010-01-01
  Report

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Actualment els biocarburants ocupen una important àrea d’estudi, essent el biodièsel i el bioetanol els més utilitzats en el nostre territori. La major part d’aquests biocarburants són de primera generació i la seva fabricació a gran escala presenta seriosos problemes ambientals i socials a causa de la gran demanda de terres agrícoles [1-2]. Tot i això, la necessitat de reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle n’incrementa la seva demanda. Actualment, és interessant pensar en implementar altres biocarburants no presents al mercat espanyol, com és el cas de l’oli vegetal fabricat a petita escala. La producció d’oli vegetal és més senzilla que la de biodièsel, doncs inclou menys processos i menys consum energètic. L’oli vegetal obtingut del premsat de llavors de plantes oleaginoses es pot usar com a biocarburant realitzant una petita modificació al sistema d’alimentació dels motors dièsel convencionals. En alguns països europeus, com Alemanya i Dinamarca, ja s’utilitza l’oli vegetal com a biocarburant, principalment en maquinària agrícola, mentre que a Espanya no es troba a les gasolineres i només el fan servir alguns particulars [3]. Aquesta fitxa mostra els resultats econòmics de la introducció de la colza en la rotació de conreus clàssica a la zona de l’Anoia i l’autoconsum de l’oli de colza com a biocarburant en maquinària agrícola. Els resultats s’han obtingut mitjançant un model desenvolupat per a calcular el benefici obtingut en una explotació a partir de paràmetres com els rendiments de les collites de la zona de l’Anoia. Es considera l’oli fabricat a partir de la llavor de colza, ja que és possiblement la planta oleaginosa que millor s’adapta al clima mediterrani.

 • FENIX: Finding regional environmental life cycle information on packaging waste management thorough flexible software tools and databases

   Baquero Armans, Grau; Fullana Palmer, Pere; Esteban Dalmau, Bernat; Puig Vidal, Rita; Riba Ruiz, Jordi Roger; Rius Carrasco, Antoni
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Using Life Cycle Thinking and Assessment for industrial waste management policy making  Open access

   Fullana Palmer, Pere; Puig Vidal, Rita; Bala Gala, Alba; Baquero Armans, Grau; Riba Ruiz, Jordi Roger
  Conferencia Internacional de Administración del Ciclo de Vida
  p. 74
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Carbon footprint and energy balance of biodiesel produced from tannery fleshings

   Kiliç, Eylem; Puig Vidal, Rita; Baquero Armans, Grau; Zengin, Gökhan
  Journal of the American Leather Chemists Association
  Vol. 109, num. 9, p. 296-305
  Date of publication: 2014-09-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper analyzes, from a life cycle perspective, the environmental performance of biodiesel obtained from leather industry fleshing waste (BDF). The indicators used for this environmental evaluation are: global warming potential (GWP) and energy return on investment (EROI). The contribution of each process-step in both GWP and EROI was determined. Transesterification of fat to obtain the BDF has been proved to be the most significant step in the process, mainly due to the consumption of methanol A comparison between BDF and petroleum diesel obtained from non-renewable oil has also been performed using the same indicators. The results show a clear preference for BDF, although data from industrial real plants has to be considered in further works for BDF process to provide more accurate results.

 • Comparative cost evaluation of heating oil and small-scale wood chips produced from Euro-Mediterranean forests

   Esteban Dalmau, Bernat; Riba Ruiz, Jordi Roger; Baquero Armans, Grau; Rius Carrasco, Antoni
  Renewable energy
  Vol. 74, p. 568-575
  DOI: 10.1016/j.renene.2014.08.038
  Date of publication: 2014-08-18
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Environmental assessment of small-scale production of wood chips as a fuel for residential heating boilers

   Esteban Dalmau, Bernat; Riba Ruiz, Jordi Roger; Baquero Armans, Grau; Puig Vidal, Rita; Rius Carrasco, Antoni
  Renewable energy
  Vol. 62, p. 106-115
  DOI: 10.1016/j.renene.2013.06.041
  Date of publication: 2014-02
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This work performs a comparative life cycle assessment (LCA) of two fuels for heating boilers, namely wood chips and oil. The LCA methodology allows comparing the environmental impacts of the two analyzed fuels, thus assessing which is environmentally more advantageous. The study is focused on Mediterranean forests located in the Argençola region (Catalonia, northeastern Spain) by applying forest management practices focused to ensure a sustainable exploitation. The direct use of wood chips as a fuel for boilers simplifies notably the number of processes involved in producing such a fuel. The results presented clearly show the environmental benefits of using small-scale produced wood chips instead of fossil oil by analyzing representative impact categories defined by the CML and EDIP methods, even when considering the changes in the carbon stock in the forests under analysis due to the management approach adopted. A sensitivity analysis has also been conducted to assess the impact of the data with higher uncertainty on the final LCA results.

 • A Cumulative Energy Demand indicator (CED), life cycle based, for industrial waste management decision making

   Puig Vidal, Rita; Fullana Palmer, Pere; Baquero Armans, Grau; Riba Ruiz, Jordi Roger; Bala Gala, Alba
  Waste management
  Vol. 33, num. 12, p. 2789-2797
  DOI: 10.1016/j.wasman.2013.08.004
  Date of publication: 2013-12
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Life cycle thinking is a good approach to be used for environmental decision-support, although the complexity of the Life Cycle Assessment (LCA) studies sometimes prevents their wide use. The purpose of this paper is to show how LCA methodology can be simplified to be more useful for certain applications. In order to improve waste management in Catalonia (Spain), a Cumulative Energy Demand indicator (LCA-based) has been used to obtain four mathematical models to help the government in the decision of preventing or allowing a specific waste from going out of the borders. The conceptual equations and all the subsequent developments and assumptions made to obtain the simplified models are presented. One of the four models is discussed in detail, presenting the final simplified equation to be subsequently used by the government in decision making. The resulting model has been found to be scientifically robust, simple to implement and, above all, fulfilling its purpose: the limitation of waste transport out of Catalonia unless the waste recovery operations are significantly better and justify this transport.

 • Access to the full text
  Environmental life cycle assessment of rapeseed straight vegetable oil as self-supply agricultural biofuel  Open access

   Baquero Armans, Grau; Esteban Dalmau, Bernat; Puig Vidal, Rita; Riba Ruiz, Jordi Roger; Rius Carrasco, Antoni
  Renewable energy
  Vol. 50, p. 142-149
  DOI: 10.1016/j.renene.2012.06.0
  Date of publication: 2013-02-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Biofuels are nowadays considered a questionable environmental alternative to fossil fuels. In that context, this work analyses the environmental impacts when introducing rapeseed on the traditional and current wheat and barley agricultural rotation by means of a comparative life cycle assessment (LCA). The introduction of rapeseed, the correctness of its conversion to obtain straight vegetable oil and its use as self-consumption biofuel in tractors are evaluated. Life cycle assessment is used in this work to evaluate the impacts of different considered scenarios. A sensitivity analysis has also been conducted. The results presented show a modest environmental improvement (diminishment of 6 out of the 10 analyzed environmental impacts) when introducing rapeseed to local crop rotations and its partial conversion to oil to be used as fuel in existing diesel engines. Additionally, the ratio between the energy obtained and the total energy input shows moderate positive results when comparing the latter case with the current one. Results from this study can be used to support research and decision making to assess the convenience of introducing alternative fuels in agricultural exploitations

 • Access to the full text
  Temperature dependence of density and viscosity of vegetable oils  Open access

   Esteban Dalmau, Bernat; Riba Ruiz, Jordi Roger; Baquero Armans, Grau; Rius Carrasco, Antoni; Puig Vidal, Rita
  Biomass and bioenergy
  Vol. 42, p. 164-171
  DOI: 10.1016/j.biombioe.2012.03.007
  Date of publication: 2012-07
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The straight use of vegetable oils as fuel in diesel engines entails adjusting several physical properties such as density and viscosity. By adequately heating the vegetable oil before entering the injection system, its physical parameters can reach values very close to that of diesel fuel. Consequently, by properly adjusting the temperature of vegetable oils used as fuel, it is possible to improve their combustion performance, thus avoiding premature engine aging due to incomplete burning. In this study the density and viscosity of several vegetable oils are studied within a wide variety of temperatures. The optimal range of temperatures at which each vegetable oil should operate in order to adjust its properties to those of automotive diesel and biodiesel is then found. Additionally an empirical relationship between the dependence of viscosity with density is presented. Thus, by means of the above-described relationship, through measuring the density of a given oil, its viscosity can be directly deduced

 • Characterization of the surface tension of vegetable oils to be used as fuel in diesel engines

   Esteban Dalmau, Bernat; Riba Ruiz, Jordi Roger; Baquero Armans, Grau; Puig Vidal, Rita; Rius, Antonio
  Fuel (Guildford)
  Vol. 102, p. 231-238
  DOI: 10.1016/j.fuel.2012.07.042
  Date of publication: 2012-12
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Straight vegetable oils may be used as fuel in existing diesel engines. However, some precautions should be taken into account because some of their physicochemical properties must be adjusted through tem- perature control to ensure enhanced combustion, thus avoiding premature aging of the engine. Although it is well known that surface tension plays a prevalent role in the fuel atomization process which affects the combustion quality, there is lack of published information about its variation with temperature when dealing with straight vegetable oils to be used as fuel in unmodified diesel engines. In this work, the surface tension of several vegetable oils is studied in a wide temperature interval. The optimal range of temperatures at which each vegetable oil should operate to adjust its properties to those of automotive diesel and biodiesel is found. Moreover, an empirical relationship between the dependence between surface tension and density is presented

 • Access to the full text
  An evaluation of the life cycle cost of rapeseed oil as a straight vegetable oil fuel to replace petroleum diesel in agriculture  Open access

   Baquero Armans, Grau; Esteban Dalmau, Bernat; Riba Ruiz, Jordi Roger; Rius Carrasco, Antoni; Puig Vidal, Rita
  Biomass and bioenergy
  Vol. 35, num. 8, p. 3687-3697
  DOI: 10.1016/j.biombioe.2011.05.028
  Date of publication: 2011-08
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The use of straight vegetable oil (SVO) as biofuel has been recognized as a valid substitute of diesel fuel in the agricultural sector under specific circumstances. Its direct use reduces most of the chemical processes involved when converting it into biodiesel, thus lowering harmful emissions. This study presents the economic analysis of a self-supply farming model that uses rapeseed as its fuel base. This model addresses agricultural environmental concerns and can even minimize dependence on the fluctuating costs of diesel fuel. The use of SVO in agriculture can help reduce farmers’ vulnerability to fossil fuel prices. The economic evaluation of the model proposed in this study shows clear economic benefits of introducing rapeseed to the traditional crop rotation of wheat and barley. The key factors analyzed in this model are diesel fuel price, diesel fuel grants and crop aids. The current situation in Spain favors the use of diesel fuel in agriculture rather than rapeseed SVO due to an 8% profit difference. However, results show that changes in key factors slightly affect the profit margin, calculating a difference of only 3.7% for particular factor combinations. Combined environmental-friendly agriculture supporting policies are necessary to cover this slight profit difference to promote this biofuel

 • From life cycle assessment to life cycle management: A case study on industrial waste management policy making

   Fullana Palmer, Pere; Puig Vidal, Rita; Bala, Alba; Baquero Armans, Grau; Riba Ruiz, Jordi Roger; Raugei, Marco
  Journal of industrial ecology
  Vol. 15, num. 3, p. 458-475
  DOI: 10.1111/j.1530-9290.2011.00338.x
  Date of publication: 2011-06
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Is it environmentally advantageous to use vegetable oil directly as biofuel instead of converting it to biodiesel?

   Esteban Dalmau, Bernat; Baquero Armans, Grau; Puig Vidal, Rita; Riba Ruiz, Jordi Roger; Rius Carrasco, Antoni
  Biomass and bioenergy
  Vol. 35, num. 3, p. 1317-1328
  DOI: 10.1016/j.biombioe.2010.12.025
  Date of publication: 2011-03
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The oil price instability and the measures taken to reduce the increase in greenhouse gas emissions are the main factors promoting the development and use of environmentally friendly energies. From an energy efficiency point of view, biofuels constitute a renewable energy source and its use helps to reduce energy dependency on fossil fuels. The most used biofuels for transport worldwide are biodiesel (BD) and bioethanol. However, there are other options such as straight vegetable oil (SVO). SVO can be small-scale produced in local cooperatives through pressing, filtering and conditioning processes which are much simpler than the ones required for BD production. In this study a comparative life cycle assessment (LCA) of two biofuels obtained from Spanish rapeseed, namely small-scale SVO and large-scale BD, is performed. The LCA methodology allows the two biofuels¿ production and their rate of consumption in a vehicle (a truck) to be compared. In this manner, it is possible to assess which is environmentally advantageous: to use SVO directly as biofuel or to convert it to BD. Moreover, LCA is used in the study to calculate the energy return on investment index (EROI) and an energy conversion ratio to evaluate which biofuel is more energy efficient. The obtained results show the environmental benefits of using SVO instead of BD by analyzing representative impact categories defined by the CML and EDIP methods. A sensitivity analysis has also been conducted. EROI indexes for SVO and BD production show a clear preference for SVO as compared to BD.

 • Access to the full text
  Small-scale production of straight vegetable oil from rapeseed and its use as biofuel in the Spanish territory  Open access

   Baquero Armans, Grau; Esteban Dalmau, Bernat; Rius Carrasco, Antoni; Riba Ruiz, Jordi Roger; Puig Vidal, Rita
  Energy policy
  Vol. 38, num. 1, p. 189-196
  DOI: 10.1016/j.enpol.2009.09.004
  Date of publication: 2010-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Biofuels nowadays are an important topic of study. The most significant point is the availability of bioethanol or biodiesel and their production from different raw materials. It is already known that large scale production of first-generation biodiesel cannot be seen as an alternative to fossil fuels due to land requirements, competition with food, increase in fertilizer requirements and pressure on tropical forests among others. This fact does not necessarily apply to second-generation biofuels or small scale niche productions. Straight vegetable oil (SVO) can be used directly in diesel engines with minor modifications. Our proposal is a small-scale SVO production system for self-supply in agricultural machinery. In this paper a model to provide SVO to local farmers in a specific area in Catalonia (Spain) is presented. We also present a discussion about the regulations to be changed in order to make possible the incorporation of SVO as engine fuel in diesel vehicles and a comparative analysis between the emissions of tractors fed with SVO and petrodiesel. Moreover a quantitative economic analysis of modifying diesel engines and long-term operability costs are shown and a firstrun economic analysis comparing the actual crop rotation with the proposed one and some alternatives is studied.

  Postprint (author’s final draft)

 • Access to the full text
  An eddy-current-based sensor for preventing knots in metallic wire drawing processes  Open access

   Esteban Dalmau, Bernat; Riba Ruiz, Jordi Roger; Baquero Armans, Grau
  Nondestructive testing and evaluation
  Vol. 26, num. 2, p. 169-180
  DOI: 10.1080/10589759.2010.545128
  Date of publication: 2011-04-07
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  During metallic wire drawing processes, the presence of knots and the failure to detect them can lead to long production interruptions, significant economic losses and a lower quality of final product. Consequently, there is a pressing need to develop methods for real-time detection and prevention of this fault. In this paper, a sensor to prevent the formation of knots during the metallic wire drawing process is presented and evaluated by means of experimental data. This fast, inexpensive, non-contact sensor is based on electromagnetic principles such as eddy current induction, magnetic reluctance variations and magnetic coupling. The proposed sensor without direct contact can detect knots in a target metallic wire by measuring the impedance variations of a calibrated sensing coil caused by either a knot or an unwound loop rising from a wire rod. The incorporation of this type of sensor into a wire-drawing machine can avoid the tightening of the knot, thereby reducing downtime and increasing the security and reliability of the process. Experiments were conducted using a scale model of the above proposed system. This allowed highlighting the sensor’s potential by carrying out an automatic, real-time knot detection during steel wire drawing

 • Environmental optimization of chromium recovery from tannery sludge using a life cycle assessment approach

   Kiliç, Eylem; Puig Vidal, Rita; Baquero Armans, Grau; Font Vallès, Joaquim; Colak, Selime; Gürler, Deniz
  Journal of hazardous materials
  Vol. 192, num. 1, p. 393-401
  DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.05.040
  Date of publication: 2011
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Characterization of physical properties of vegetable oils to be used as fuel in diesel engines

   Riba Ruiz, Jordi Roger; Esteban Dalmau, Bernat; Baquero Armans, Grau; Puig Vidal, Rita; Rius Carrasco, Antoni
  Afinidad: revista de química teórica y aplicada
  Vol. 67, num. 546, p. 100-106
  Date of publication: 2010-10-06
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window