Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 22 of 22 results
 • Espais latents : pràctiques artístiques contemporànies vers un urbanisme crític.  Open access

   Serra Permanyer, Marta
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Aquesta tesi explora les formes d'intervenció a l'espai urbà que relacionen l'art amb la transformació de les ciutats contemporànies. L'examen de diverses formes de creació emergents permet descobrir, a través del camp artístic, eines de creació i metodologies que contribueixen de forma crítica a percebre la transformació social del paisatge urbá.El principal propòsit consisteix en identificar un urbanisme alternatiu a partir de la mirada i intervenció de la pràctica artística actual compromesa amb la ciutat, reconeixent les pràctiques espacials creatives com a vies transdisciplinàries ¡ inclusivesa l'hora de dissenyar la ciutat, i a la vegada, com a veus crítiques que poden recordar diferents episodis de la història de l'urbanisme caracteritzats pel desig d'humanitzar l'espai urbà.La recerca parteix de l'exploració i entrevista de cinc casos d'estudi europeus, cinc artistes contemporanis que prenen com a objecte de treball la transformació urbana de la ciutat global. Són Jakob Kolding , Marjetica Potrc, Lara Almarcegui, LoraineLeeson i Sitesize. La seva aproximació urbana examina les tensions socioespacials derivades de dinàmiques de transformació de la ciutat contemporània, una transformació provocada o bé per la caducitat del funcionalisme del MovimentModern en models utòpics de creixement il.limitat, o bé pels processos de renovació urbana més actuals que han contribuït a la ciutat dispersa i a la crisi en l'ús de l'espai públic. Els símptomes detectats per cada artista coincideixen en identificar,principalment, la pèrdua de vida a l'espai urbà així com l'exclusió deis propis ciutadans en el proces de definició del seu entorn.Els cinc artistes assenyalen i intervenen en espais d'oportunitat, espais latents: zones suburbanes amb baixa copresència, espais comunitaris buits, descampats, espais públics infrautilitzats o barris en procés de gentrificació, manifestant en cada cas conflictes d'exclusió i segregació socioespacial, turistització , pèrdua de referències identitàries pròpies, estandardització d'usos , esborrament de la memòria del lloc i, especialment, manca de socialització a l'espai públic. Per tant, si els espais latents són espais urbans buits i sense ús , la hipòtesi d'aquesta tesi recau en què l'art pot transformar la condició de buit en espai públic, atribuint al gest artístic la capacitat generadora i projectora d'espai relacional.La tesi s'estructura en una primera part on s'introdueix la pràctica artística i la transformació urbana des de la mirada dels artistes, des dels referents compartits pels casos d'estudi corresponents als estudis sociològics, i finalment des de lahistòria de l'arquitectura més pròxima a la mirada que planteja cada artista.El cos central de la tesi desplega els cinc casos d'estudi, on a propòsit de cada artista es pretén suggerir un nou tipus d'urbanisme latent: l'urbanisme socialitzant proposat per J. Kolding, l'urbanisme d'arrelament proposat per M. Potrc, el no-urbanismeproposat per L. Almarcegui, l'urbanisme comunitari per part de L. Leeson ¡ l'urbanisme d'autoaprenentatge proposat per Sitesize. Prenent la seva obra com a pretext, serà possible repensar i qüestionar les formes actuals de projectar amb l'objeetiu de reconèixer i identificar noves eines i processos de treball molt més empíriques.El resultat d'aquesta combinació de mirades presents serà útil per proposar una forma de projectar transdisciplinària i entesa com a procés obert i compartít, intensificant el coneixement crític cap a la història de l'arquitectura i potenciant elsespais de socialització ¡ d'autonomia pel ciutadà. Els espais latents seran espais físics en transició transformats pel gest poètic d'un artista, però també altres formes de projectar l'urbanisme i contrarrelats a recuperar de la historia de la ciutat.

  Aquesta tesi explora les formes d’intervenció a l’espai urbà que relacionen l’art amb la transformació de les ciutats contemporànies. L’examen de diverses formes de creació emergents permet descobrir, a través del camp artístic, eines de creació i metodologies que contribueixen de forma crítica a percebre la transformació social del paisatge urbà. El principal propòsit consisteix en identificar un urbanisme alternatiu a partir de la mirada i intervenció de la pràctica artística actual compromesa amb la ciutat, reconeixent les pràctiques espacials creatives com a vies transdisciplinàries i inclusives a l’hora de dissenyar la ciutat, i a la vegada, com a veus crítiques que poden recordar diferents episodis de la història de l’urbanisme caracteritzats pel desig d’humanitzar l’espai urbà. La recerca parteix de l’exploració i entrevista de cinc casos d’estudi europeus, cinc artistes contemporanis que prenen com a objecte de treball la transformació urbana de la ciutat global. Són Jakob Kolding, Marjetica Potrč, Lara Almarcegui, Loraine Leeson i Sitesize. La seva aproximació urbana examina les tensions socioespacials derivades de dinàmiques de transformació de la ciutat contemporània, una transformació provocada o bé per la caducitat del funcionalisme del Moviment Modern en models utòpics de creixement il•limitat, o bé pels processos de renovació urbana més actuals que han contribuït a la ciutat dispersa i a la crisi en l’ús de l’espai públic. Els símptomes detectats per cada artista coincideixen en identificar, principalment, la pèrdua de vida a l’espai urbà així com l’exclusió dels propis ciutadans en el procés de definició del seu entorn. Per aquest motiu els cinc artistes assenyalen i intervenen en espais d’oportunitat, espais latents: zones suburbanes amb baixa copresència, espais comunitaris buits, descampats, espais públics infrautilitzats o barris en procés de gentrificació, manifestant en cada cas conflictes d’exclusió i segregació socioespacial, turistització, pèrdua de referències identitàries pròpies, estandardització d’usos, esborrament de la memòria del lloc i, especialment, manca de socialització a l’espai públic. Per tant, si els espais latents són espais urbans buits i sense ús, la hipòtesi d’aquesta tesi recau en què l’art pot transformar la condició de buit en espai públic, atribuint al gest artístic la capacitat generadora i projectora d’espai relacional. La tesi s’estructura en una primera part on s’introdueix la pràctica artística i la transformació urbana des de la mirada dels artistes, des dels referents compartits pels casos d’estudi corresponents als estudis sociològics, i finalment des de la història de l’arquitectura més pròxima a la mirada que planteja cada artista. El cos central de la tesi desplega els cinc casos d’estudi, on a propòsit de cada artista es pretén suggerir un nou tipus d’urbanisme latent: l’urbanisme socialitzant proposat per J. Kolding, l’urbanisme d’arrelament proposat per M. Potrč, el no-urbanisme proposat per L. Almarcegui, l’urbanisme comunitari per part de L. Leeson i l’urbanisme d’autoaprenentatge proposat per Sitesize. Prenent la seva obra com a pretext, serà possible repensar i qüestionar les formes actuals de projectar amb l’objectiu de reconèixer i identificar noves eines i processos de treball molt més empíriques. El resultat d’aquesta combinació de mirades presents serà útil per proposar una forma de projectar transdisciplinària i entesa com a procés obert i compartit, intensificant el coneixement crític cap a la història de l’arquitectura i potenciant els espais de socialització i d’autonomia pel ciutadà. Per tant, els espais latents seran espais físics en transició transformats pel gest poètic d’un artista, però també altres formes de projectar l’urbanisme i contrarrelats a recuperar d’algunes fractures de la història de la ciutat

  The thesis "Latent spaces: Contemporary practices in art towards a critical urbanism" explores the forms of intervention in urban space that link art to the transformation of contemporary cities. By examining varying emergent forms of creation, it reveals, through the field of art, creative tools and methodologies that contribute critically to perception of the social transformation of urban landscapes. The main objective is to identify an alternative urbanism based on the perspective and intervention of current, city-committed artistic practice, acknowledging creative spatial practices as transdisciplinary and inclusive avenues for designing public spaces. In turn, these critical voices from the field of art can connect to various episodes from the history of the vein of urban planning that has sought to humanize urban space. The research begins by exploring five European case studies, with interviews of five emerging artists whose work focuses on the urban transformation of the global city: Jakob Kolding, Marjetica Potrč, Lara Almarcegui, Loraine Leeson and Sitesize. Their urban approach examines the socio-spatial tensions arising from the dynamics of transformation in the contemporary city, a transformation caused be it by the expiry of the functionalism of the Modern Movement in utopian models of unlimited growth or through more current processes of urban renewal, which have contributed to the disperse city and the crisis in the use of public space. Each of the artists concurs in identifying as symptoms the loss of life in urban space and the exclusion of the city’s inhabitants in the process of defining their environment. For this reason, the five artists identify and act in spaces of opportunity, latent spaces—suburban areas with low co-presence, empty community spaces, vacant lots, underused public spaces or neighborhoods undergoing gentrification—showcasing in each conflicts of exclusion and socio-spatial segregation, touristification, loss of own identity references, standardization of uses, loss of memory of the place and, above all, lack of socialization in public space. If public spaces are thus empty, unused spaces, the hypothesis of this thesis is art’s potential to alter the emptiness in public space, ascribing the ability to produce and project relational space to the act of creating art. This thesis begins with a first part introducing artistic practice and urban transformation from the perspective of the artists, from their shared references with urban sociology studios and finally from the history of the architecture that most closely matches each artist’s specific vision. The main body of the thesis elucidates the five case studies and seeks, with regard to each artist, to proffer a new type of latent urbanism: the socializing urbanism proposed by J. Kolding, the rooted urbanism proposed by M. Potrč, the anti-urbanism proposed by L. Almarcegui, the community urban planning proposed by L. Leeson and the self-taught urbanism proposed by Sitesize. Taking the work of these artists as a pretext, it becomes possible to rethink and question current design methods in order to discern and identify new tools and much more empirical processes. The result of this combination of urban perspectives will prove useful in proposing a cross-disciplinary form of planning conceived as an open and shared process, augmenting critical knowledge towards the history of architecture and promoting spaces for socialization and autonomy for city inhabitants. Latent spaces will thus be physical spaces in transition, transformed by the poetic gesture of an artist as well as by other forms of planning and counter-narratives to recover from some fractures in the history of the city

 • Access to the full text
  The dark side of the moon: explorar la vessant nord de Collserola  Open access

   Serra Permanyer, Marta; Calatayud Souweine, Daniel; Vancells Guerin, Xavier; Claret Marti, Jordi; Aguilo Aran, Claudi; Tudo Gali, Roger
  Date: 2014-01
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Informe docent tallers PC-h i PU-d

 • Perpectives urbanes: aproximacions comparades

   Oyon Bañales, Jose Luis; Rosselló Nicolau, Maribel; Usandizaga Calparsoro, Miguel M.; Garcia Fuentes, Josep Maria; Serra Permanyer, Marta; Garriga Bosch, Sergi; Guardia Bassols, Manuel
  Competitive project

   Share

 • Con los pies en el suelo : diagnosis del metabolismo social urbano de Amorebieta-Etxano

   Serra Permanyer, Marta; Cuchi Burgos, Alberto; Pages Ramon, Anna; Uriarte Otazua, Urtza; Albareda Fernández, Elena
  Date: 2013-12
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Los Caminos del agua : una investigación-acción desde prácticas de autogestión y usos comunitarios : instrumentos de cambio de visión sostenibilista  Open access

   Serra Permanyer, Marta; Albareda Fernández, Elena
  Congreso de Sostenibilidad, Ciudad y Arquitectura
  p. 270-275
  Presentation's date: 2012-12-14
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • MIAU2011-2012 Caldes de Montbui : MIAU 2012 Granollers

   Serra Permanyer, Marta; Ferreres Plans, Vicenç; Monleón, Anna; Pielias, Helena
  Date of publication: 2012
  Collaboration in exhibition catalogues

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Flujos migratorios en la ciutat metabólica : transformación urbana, inmigración y ciutat global  Open access

   Serra Permanyer, Marta
  Date: 2012
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Mòdul docent assignatura 'Globalització i moviments migratoris'. Llicenciatura Educació Social. Universitat Oberta de Catalunya

 • Access to the full text
  Las casas de Reclus : hacia la fusión naturaleza-ciudad, 1830-1871  Open access

   Oyon Bañales, Jose Luis; Serra Permanyer, Marta
  Scripta nova
  Vol. 16, num. 421
  Date of publication: 2012
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La idea de unión hombre-naturaleza fue fundamental en la visión urbana de geógrafos anarquistas como Reclus y Kropotkin. Este trabajo sitúa la gestación de la noción de fusión naturaleza-ciudad, que Eliseo Reclus enunció con claridad en una serie de textos a partir de 1895, en sus primeros escritos entre 1858 y 1871. El artículo aborda esa investigación a partir de la experiencia residencial y del relato de vida del propio geógrafo. En su experiencia doméstica puede verse cómo Reclus, a la vez que abandona las posiciones más antiurbanas de su juventud por una creciente valoración de la ciudad, va progresivamente valorando los espacios de la casa suburbana como el lugar ideal de vida cotidiana, una casa que reúne las ventajas de la proximidad a la naturaleza con las de la civilización de la gran ciudad.

 • Agència d'Aparellament Cultural: una cartografia sentimental del Vallès Oriental

   Serra Permanyer, Marta; Ferreres Plans, Vicenç; Fontdevila, Oriol
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Mostra Internacional d'Art Urbà - 2011

   Serra Permanyer, Marta; Ferreres, Vicenç; Thermalia, Museu
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • The international journal of the arts in society

   Serra Permanyer, Marta
  Vol. 6, num. 5
  Collaboration in journals

   Share

 • Access to the full text
  The Invisible city : collaborative artistic practices in historic public spaces  Open access

   Serra Permanyer, Marta
  The international journal of the arts in society
  Vol. 6, p. 139-148
  Date of publication: 2011
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This contribution aims to share and discuss different forms of intervention in public spaces relating art to the transformation of contemporary cities. The analysis of several emergent forms of creation allows discovering, through the artistic field, variousways of expression and socio-economical dynamicsshaping andmodifying the contemporary urban landscape.The paperintroduces a study related to the creative spatial practiceswhich detonate processes of empowerment of communities by means ofrecovering thememory and the dominance ofthe place.Through the case ofthe International Urban Art Exhibition, an ephemeral and open air festival based on the outskirts of Barcelona this paper shows different practices of re-appropriation that encourage creative participation of several social agents by collaborative and site-specific projects in some public spaces (publicwashing places) with different communities.

 • Latent spaces in the city : hybrid practices in the urban realm

   Altes Arlandis, Alberto; Serra Permanyer, Marta
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Pràctiques artístiques contextuals - Mostra Internacional d'Art Urbà

   Serra Permanyer, Marta
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Access to the full text
 • Art for change: creativity, empowerment and latent spaces

   Serra Permanyer, Marta
  Public Space and the challenges of urban transformation in Europe: Politics and culture
  p. 46-47
  Presentation's date: 2010-11-11
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Pràctiques artístiques contextuals : MIAU 2010  Open access

   Serra Permanyer, Marta
  Date of publication: 2010-09
  Book

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Del gesto artístico a la producción de espacio público: creación y acción en la ciudad vivida  Open access

   Serra Permanyer, Marta
  Revista proyecto, progreso, arquitectura
  num. 2, p. 46-53
  Date of publication: 2010-09
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Latent memories and re-activating potentials in the urban realm

   Serra Permanyer, Marta; Altes Arlandis, Alberto
  European Public Space Workshop on Spaces of Memory Seminar
  p. 6-9
  Presentation's date: 2010-05
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Rethinking public space  Open access

   Serra Permanyer, Marta; Altes Arlandis, Alberto
  Date of publication: 2010-03
  Book

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • LOS MERCADOS EUROPEOS COMO CREADORES DE CIUDAD.EL SISTEMA DE MERCADOS DE BARCELONA COMO CASO DE ESTUDIO.

   Serra Permanyer, Marta; Garcia Fuentes, Josep Maria; Usandizaga Calparsoro, Miguel M.; Bordas Eddy, Marta; Oyon Bañales, Jose Luis; Fava, Nadia; Rosell Colomina, Jaume; Graus Rovira, Ramon; Guardia Bassols, Manuel
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Historia urbana : el espacio no es inocente  Open access

   Oyon Bañales, Jose Luis; Serra Permanyer, Marta
  Historia contempor¿nea
  num. 39, p. 387-401
  Date of publication: 2010
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El artículo pone de manifiesto la sustantividad de una historia urbana enfocada desde la variable espacial. Se toma como ejemplo la investigación sobre la Barcelona obrera de entreguerras, donde sólo una investigación que ponga en relieve el perfil socioespacial de los obreros permite descubrir sus diferentes comportamientos políticos.