Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 83 results
 • Aplicació Industrial dels Ultrasons en Sistemes d'Adobament Vegetal  Open access

   Combalia Cendra, Felip
  Department of Engineering Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La utilització dels ultrasons en sistemes d'adobament vegetal presenta avantatges respecte els sistemes més consolidats en la indústria en l'actualitat: adobaments vegetals dinàmics on s'utilitzen els bombos com a reactor, i adobaments vegetals estàtics o s'utilitzen les tines com a reactor.Els adobaments vegetals dinàmics s'utilitzen en la majoria d'articles adobats al vegetal i presenten un temps de procés reduït(1 a 4 dies) basat en la ràpida difusió del taní degut a l'elevat efecte mecànic que es produeix a l'interior dels bombos. En contrapartida aquest efecte és el causant de danys irreversibles en la dermis de la pell que poden reduir la qualitat del producte considerablement.Els adobaments vegetals estàtics s'utilitzen principalment en aquells articles (soles i similars) on l'oferta de taní per adobar la pell és tan elevada que ni el correcte control dels principals paràmetres que intervenen en l'adobament eviten danys molt greus en la dermis de la pell. En aquest casos s'opta per sistemes estàtics d'adobament on la pell es submergeix en tines a diferent concentració de taní per dur a terme l'adobament. En aquests sistemes l'efecte mecànic és pràcticament nul, però el temps de procés és llarg(7 a 90 dies) fet que redueix la productivitat i obliga a gestionar un estoc més elevat.L'objectiu principal d'aquesta tesi és dissenyar un sistema d'adobament vegetal per ultrasons a nivell industrial que aprofiti els avantatges dels sistemes que s'utilitzen actualment i n'eviti les seves problemàtiques a fi i efecte d'aconseguir un producte final amb una major qualitat i amb un grau d'optimització del procés que el permeti ser viable industrialment.El sistema preveu utilitzar la potència ultrasònica per disminuir la grandària molecular de les micel'les de taní i així aconseguir una ràpida difusió a través de la pell, sense necessitat d'aplicar efecte mecànic a bombo, i accelerant molt el procés respecte a un sistema estàtic.Per tal d'assolir els objectius plantejats s'ha estructurat la tesi en tres etapes: Estudi inicial: Estudi pilot on es pretén estudiar el comportament dels paràmetres que intervenen en l'adobament amb ultrasons i seleccionar les condicions òptimes per tal de dissenyar el processos posteriors.Estudi en l'etapa de penetració: En base els resultats obtinguts en la fase pilot, es proposa l'estudi en fase de penetració. En aquesta etapa s'estudiaran els paràmetres que intervenen en la difusió del taní en tota l'estructura fibrosa de la pell. S'estudiaran les condicions de procés òptimes per aconseguir la penetració en un temps mínim així com la màxima absorció del taní penetrat. Estudi en l'etapa de fixació: A partir dels resultats obtinguts en l'etapa de penetració es proposarà l'estudi en la fase de fixació. En aquesta etapa s'estudiaran els paràmetres que intervenen en la fixació del taní, un cop aquest ha penetrat completament, per tal d'aconseguir optimitzar la fixació i completar el procés d'adobament. Per tal de poder avaluar cadascuna dels assajos que es duen a terme en l'etapa experimental s'utilitzarà com indicador l'índex de curtició. Aquest paràmetre relaciona el percentatge de tanins combinats i el percentatge de substància pell, permeten quantificar l'absorció. Degut a la dificultat analítica per obtenir aquest paràmetre i el volum d'assajos que s'han hagut de realitzar en la tesi, seria molt interessant per futurs estudis poder comptar amb una nova metodologia per obtenir-lo.Estudiades les tres etapes es proposarà un sistema de treball òptim per ultrasons que sigui alternativa als sistemes industrials existents actualment.

  La utilització dels ultrasons en sistemes d’adobament vegetal presenta avantatges respecte els sistemes més consolidats en la indústria en l’actualitat: adobaments vegetals dinàmics on s’utilitzen els bombos com a reactor, i adobaments vegetals estàtics o s’utilitzen les tines com a reactor. Els adobaments vegetals dinàmics s’utilitzen en la majoria d’articles adobats al vegetal i presenten un temps de procés reduït(1 a 4 dies) basat en la ràpida difusió del taní degut a l’elevat efecte mecànic que es produeix a l’interior dels bombos. En contrapartida aquest efecte és el causant de danys irreversibles en la dermis de la pell que poden reduir la qualitat del producte considerablement. Els adobaments vegetals estàtics s’utilitzen principalment en aquells articles (soles i similars) on l’oferta de taní per adobar la pell és tan elevada que ni el correcte control dels principals paràmetres que intervenen en l’adobament eviten danys molt greus en la dermis de la pell. En aquest casos s’opta per sistemes estàtics d’adobament on la pell es submergeix en tines a diferent concentració de taní per dur a terme l’adobament. En aquests sistemes l’efecte mecànic és pràcticament nul, però el temps de procés és llarg (7 a 90 dies) fet que redueix la productivitat i obliga a gestionar un estoc més elevat. L’objectiu principal d’aquesta tesi és dissenyar un sistema d’adobament vegetal per ultrasons a nivell industrial que aprofiti els avantatges dels sistemes que s’utilitzen actualment i n’eviti les seves problemàtiques a fi i efecte d’aconseguir un producte final amb una major qualitat i amb un grau d’optimització del procés que el permeti ser viable industrialment. El sistema preveu utilitzar la potència ultrasònica per disminuir la grandària molecular de les micel·les de taní i així aconseguir una ràpida difusió a través de la pell, sense necessitat d’aplicar efecte mecànic a bombo, i accelerant molt el procés respecte a un sistema estàtic.

  The use of ultrasound in the vegetable tanning processes, show nowadays, some advantages compared with the standard industrial systems like: dynamic vegetable tanning processes where drums are used as a reactor and static vegetable tanning processes where pits are used as a reactor. The dynamic vegetable tanning process is the most common method to produce full vegetable tanned articles. The production time is quite short (between 1 to 4 days), based on the quick diffusion of the vegetable agents due to mechanical effect produced inside the drums. In contrast, the mentioned mechanical effect can produce irreversible damages in the grain side that decreases the quality of the final product. The static vegetable tanning processes are mainly used in those kind of articles (sole Leather and similar) where the amount of tanning agents to make the product is so high that even the right control of the main parameters involved in the process can't avoid heavy damages in the grain side. With this kind of articles, the skins are immersed in pits with different tannin offers. In this case, the mechanical effect is none, which makes the process long in time (between 7 to 90 days). This point reduces the productivity and forces to administrate a bigger leather stock. The main objective of this PhD is to design a vegetable tanning process assisted by ultrasound, which could take advantage from the standard processes used nowadays and could solve the problems related with each one. This could bring us to a final product with a better quality and a possible process optimization that could make it industrially viable. The system uses the ultrasound waves to reduce the molecular size of the tanning agent's micelles, producing a quick diffusion through the skin without the use of any mechanical effect, and speeding up the process compared to the static system. In order to achieve the exposed objectives the thesis has been structured in 3 parts: Initial study: Pilot study to determine the performance of the parameters involved in the ultrasonic tannage and selection of the ideal conditions in order to prepare the next steps of the process. Study in the penetration stage: Based on the results obtained in the pilot study, an assessment in the penetration stage is proposed. In this phase, the parameters that take part in the tanning agent's diffusion all over the fiber structure of the skin will be studied. Study in the fixation stage: Based on the results obtained in the penetration stage the study in the fixation stage will be proposed. In this phase, the parameters performing in the fixation of the tanning agents will be studied once it has penetrated completely, in order to optimize the fixation and complete the tanning process. In order to evaluate the trials done in the experimental stages, the tanning degree will be used as an indicator. This parameter links the percentage of fixed tannin with the percentage of hide substance, enabling to quantify the absorption. Due to the difficulty to obtain this parameter and the amount of trials done to make this thesis, it will be worth to use new methodologies to obtain this value for future studies. After assessing the 3 stages, an ultrasonic working process alternative to the existing systems will be proposed.

  La utilización de los ultrasonidos en sistemas de curtición vegetal presenta ventajas frente a los sistemas más consolidados en la industria en la actualidad: curticiones vegetales dinámicas donde se utilizan los bombos como reactor, y curticiones vegetales estáticas donde se utilizan las tinas como reactor. Las curticiones vegetales dinámicas se utilizan en la mayoría de artículos curtidos al vegetal y presentan un tiempo de proceso reducido (1 a 4 días) basado en la rápida difusión del tanino debido al elevado efecto mecánico que se produce en el interior de los bombos. En contrapartida este efecto es el causante de daños irreversibles en la dermis de la piel que pueden reducir la calidad del producto considerablemente. Las curticiones vegetales estáticas se utilizan principalmente en aquellos artículos (suelas y similares) donde la oferta de tanino para curtir la piel es tan elevada que ni el estricto control de los principales parámetros que intervienen en la curtición evitan daños muy graves en la dermis de la piel. En estos casos se opta por sistemas estáticos de curtición donde la piel se sumerge en tinas a diferente concentración de tanino para realizar la curtición. En estos sistemas el efecto mecánico es prácticamente nulo, pero el tiempo de proceso es largo (7 a 90 días) hecho que reduce la productividad y obliga a gestionar un stock más elevado. El objetivo principal de esta tesis es diseñar un sistema de curtición vegetal por ultrasonidos a nivel industrial que aproveche las ventajas de los sistemas que se utilizan actualmente i evites sus problemáticas a fin y efecto de conseguir un producto final con una mayor calidad y un grado de optimización del proceso que le permita ser viable industrialmente. El sistema prevé utilizar la potencia ultrasónica para disminuir el tamaño molecular de las micelas de tanino y de esta manera conseguir una rápida difusión a través de la piel, sin necesidad de aplicar efecto mecánico a bombo, acelerando mucho el proceso respecto a un sistema estático.

 • Application of ultrasound to obtain a hight quality grain vegetable leather

   Morera Prat, Josep Maria; Combalia Cendra, Felip; Bartolí Soler, Esther
  IULTCS Congress
  p. F9
  Presentation's date: 2011-09-30
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Infrared spectroscopy (FTIR and NIR) possibilities to determine the tanning degree of the vegetable leather

   Canals Parelló, Trini; Morera Prat, Josep Maria; Combalia Cendra, Felip; Bartolí Soler, Esther
  IULTCS Congress
  p. C1
  Presentation's date: 2011-09-30
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of the application of ultrasound in a vegetable tannage

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Combalia Cendra, Felip; Borràs Riba, Eulàlia; Castell, Joan Carles; Sorolla Casellas, Sílvia
  Annual Meeting of the American Leather Chemists Association
  p. 20
  Presentation's date: 2010-06-12
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Determinación del índice de curtición de pieles curtidas al vegetal mediante la espectroscopía infrarroja (FTIR)  Open access

   Canals Parelló, Trini; Morera Prat, Josep Maria; Combalia Cendra, Felip; Bartolí Soler, Esther
  59 Congreso de la Asociación Química Española de la Industria del Cuero
  p. 79-91
  Presentation's date: 2010-05-08
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Se ha desarrollado un método analítico para determinar el índice de curtición (IC), así como de los parámetros asociados a su cálculo, mediante la técnica instrumental de la espectroscopía de infrrojo medio con Transformada de Fourier (FTIR) con un módulo ATR y el tratamiento quimiométrico de los datos espectrales. Los primeros estudios realizados ponen de manifiesto que es posible realizar la determinación de varios parámetros simultáneamente (IC, taninos, sustancia piel, sustancia cuero) utilizando los espectros FTIR registrados directamente sobre las pieles curtidas con una mezcla de mimosa y quebracho, reduciendo espectacularmente el tiempo de análisis y evitando la utilización de productos contaminantes

 • Access to the full text
  Aplicación de ultrasonidos en la curtición vegetal  Open access

   Morera Prat, Josep Maria; Combalia Cendra, Felip; Bartolí Soler, Esther; Santiago, Matilde; Sorolla Casellas, Sílvia
  59 Congreso de la Asociación Química Española de la Industria del Cuero
  p. 93-101
  Presentation's date: 2010-05-08
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Se estudia y pone a punto un sistema externo de aplicación de los ultrasonidos en los baños de curtición vegetal. Este sistema es muy versátil y su uso no requiere realizar modificaciones en la tenería ni supone grandes gastos de inversión. Se estudia, entre otras propiedades, la finura de flor obtenida y la fijación de los taninos en la piel en función del efecto mecánico empleado para curtir: sin efecto mecánico (tina), bombo, ultrasonidos y combinación de ultrasonidos más bombo. También se realiza una valoración económica del gasto energético en función del efecto mecánico empleado. Los resultados obtenidos en este trabajo indican que el uso de los ultrasonidos en la curtición con extractos vegetales es una alternativa a tenir en cuenta si se pretende realizar el proceso sin usar el bombo. Se mejora significativamente la calidad de la flor de los cueros y se soslaya en gran parte el inconveniente de una excesiva duración del proceso, típico de una curtición realitzada en tina

 • Development of a coating formulation for nubuck imitating full grain

   Bacardit Dalmases, Anna; Olle Otero, Luis; Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Shendryk, A
  1st International Leather Engineering Symposium. "Leather Industry-Environment and Progressive Technologies"
  p. 1-7
  Presentation's date: 2009
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Natural Weathering Study of a coating for upholstery leather

   Bacardit Dalmases, Anna; Olle Otero, Luis; Joaquim, Font; Mireia, Cobos; Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther
  105th Annual Meeting of the American Leather Chemists Association
  p. 10
  Presentation's date: 2009
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Optimización de las condiciones de curtición y recurtición

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther
  Competitive project

   Share

 • Optimization of various parameters in vegetable tanning using ulltrasound

   Bartolí Soler, Esther
  XXIX ILUTCS CONGRESS/ 103RD ALCA ANNUAL MEETING
  Presentation's date: 2007-06-22
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Optimitzation of various parameters in vegetable tanning using ultrasounds

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Olle Otero, Luis; Bacardit Dalmases, Anna; Río, J.F.; Fabregat, G; Díaz, V
  XXIX IULTCS Congress/103rd ALCA Annual Meeting
  p. 1-5
  Presentation's date: 2007
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Oxidative UNHAIRING WIT HAIR RECOVERY

   Bartolí Soler, Esther
  XXVIII IULTCS Congres Research and New Technologies Together for the Future of the Tanning Industry
  Presentation's date: 2005-03-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Oxidative Unhairing with hair recovery

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Borràs, Md; Vila, M
  XXVIII IULTCS Congress
  p. 22-25
  Presentation's date: 2005-03-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Proposta de disseny d'una planta de melanina

   Izquierdo, Jaume i Castillé, José
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Pelambre oxidante con peróxido de hidrógeno y recuperación de pelo

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Borras, MD; Vila, M
  XXVII IULTCS Congress
  p. 1
  Presentation's date: 2003-05-31
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A new process to saving water and diminishing pollution in leather tanning

   Maria Morera, Josep; Bartolí Soler, Esther
  Competitive project

   Share

 • Pelambre oxidante con peroxido de hidrogeno y recuperación de pelo

   Bartolí Soler, Esther
  XXVII IULTCS CONGRESS
  Presentation's date: 2003-05-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Xarxa temàtica de centres de recerca del sector pell 2003XTT00067

   Morera Prat, Josep Maria; Canals Parelló, Trini; Bartolí Soler, Esther
  Competitive project

   Share

 • Premi a la sostenibilitat 2002

   Arango, M J; Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther
  Award or recognition

   Share

 • Algunas alternativas a ahorro de agua en las operaciones de ribera

   Bartolí Soler, Esther
  Jornada tecnica "Economización de agua en la indústria de Curtidos"
  Presentation's date: 2001-03-31
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Algunas alternativas al ahorro de agua en las operaciones de Ribera

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Vidal, Jordi
  Jornada técnica "Economización de agua en la industria de curtidos"
  Presentation's date: 2001-03-22
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Xarxa temàtica de centres de recerca del sector pell 2001XTT00055

   Morera Prat, Josep Maria; Canals Parelló, Trini; Bartolí Soler, Esther
  Competitive project

   Share

 • A new process to saving water and diminishing pollution in leather tanning (Exploratory Award)

   Maria Morera, Josep; Bartolí Soler, Esther
  Competitive project

   Share

 • Depilat oxidant en medi bàsic i amb recirculació de banys

   Bartolí Soler, Esther
  Universitat de Barcelona
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The influence of unhairing type on leather Chromium content

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Borràs, Md; Góngora, S; Marsal, A.
  XXV IULTCS Congress
  p. 103-108
  Presentation's date: 1999-01-27
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The influence of unhairing type on leather chromium

   Bartolí Soler, Esther
  XXV IULTCS CONGRESS
  Presentation's date: 1999-01-27
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Tecnologías limpias en teneria: Procedimiento de depilado oxidante con recuperación de pelo/lana

   Marsal Monge, Agustí; Bartolí Soler, Esther
  Competitive project

   Share

 • Influencia del producto depilante en la absorción de cromo por la piel

   Bartolí Soler, Esther
  XLVII Asamblea General de la AQEIC
  Presentation's date: 1998-05-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Influencia del producto depilante en la absorción de cromo por la piel

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Borràs, Md; Góngora, S; Marsal, A.
  XLVII Asamblea General de la AQEIC
  p. 1-14
  Presentation's date: 1998-05-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Análisis rápido de licor de cromo mediante técnicas multivariantes

   Rius, A; Morera Prat, Josep Maria; Borràs, Md; Cortés, C; Callao, Maria Pilar; Bartolí Soler, Esther
  XLVII Asamblea General de la AQEIC
  p. 183-190
  Presentation's date: 1998-05-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study on a unhairing process with hydrogen peroxide and amines

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Borràs Fillat, Maria Dolors; Marsal Monge, Agustín
  XXIV IULTCS Congress
  p. 436-440
  Presentation's date: 1997-09-12
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study on a unhairing process with hydrogen peroxide and amines

   Bartolí Soler, Esther
  XXIV IULTCS CONGRESS
  Presentation's date: 1997-09-12
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudio de un pelambre oxidante exento de sulfuro

   Bartolí Soler, Esther
  XLVI Asamblea Nacional de la AQEIC y jornadas tecnicas Hispano-Lusas
  Presentation's date: 1997-05-02
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudio de un pelambre oxidante exento de sulfuro

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Borràs, Md; Chico, J; Marsal, A.
  XLVI Asamblea Nacional de la AQEIC y Jornadas Técnicas Hispano-Lusas
  p. 1-12
  Presentation's date: 1997-05-02
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudio previo sobre la curtición con ultrasonidos

   Soler Solé, Jaume; Morera Prat, Josep Maria; Bertran Cànovas, Oscar; Borràs Fillat, Maria Dolors; Bartolí Soler, Esther
  Symposium AIICA sobre tecnologías limpias
  Presentation's date: 1995-10-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • eEstudio prévio sobre la curtición con ultrasonidos

   Bartolí Soler, Esther
  Symposium AIICA sobre tecnologias límpias
  Presentation's date: 1995-10-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Combination tannage vegetable-zinc

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Borràs, Md; Marsal, A.
  XXIII IULTCS Congress
  p. 245-264
  Presentation's date: 1995-05-15
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Combination tannage vegetable-zinc

   Bartolí Soler, Esther
  XXIII CONGRESO DE LA IULTCS
  Presentation's date: 1995-05-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudio de un pelambre con peróxido fde hidrogeno

   Bartolí Soler, Esther
  XLIV Asamblea Química Española de la Industria del Cuero
  Presentation's date: 1995-04-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudio de un pelambre con peróxido de hidrógeno

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Borràs Fillat, Maria Dolors; Muñoz, Domingo; Marsal Monge, Agustín
  XLIV Asamblea Nacional de la AQEIC
  p. 47-57
  Presentation's date: 1995-04-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Curtición mixta vegetal -sal de zinc sobre piel de cordero

   Bartolí Soler, Esther
  XLIII ASAMBLEA NACIONAL DE LA AQEIC
  Presentation's date: 1994-04-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Curtición mixta vegetal-sal de zinc sobre piel de cordero

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Borras, MD; Marsal Monge, Agustín; Costa López, José
  XLIII ASAMBLEA NACIONAL DE LA AQEIC
  p. 44-73
  Presentation's date: 1994-04-30
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Minimization of the environmental impact of chrome tanning: a new process with high chrome exhaustion

   Morera Prat, Josep Maria; Bacardit Dalmases, Anna; Olle Otero, Luis; Bartolí Soler, Esther; Borrás, Md
  Chemosphere
  Vol. 69, num. 11, p. 1728-1733
  Date of publication: 2007-11
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Effect of ultrasound on watery dissolutions of vegetable extracts used in leather tanning

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Bacardit Dalmases, Anna; Olle Otero, Luis; Díaz, V; Shendryck, A
  Journal of the American Leather Chemists Association
  Vol. 103, num. 4, p. 151-157
  Date of publication: 2008-04
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Minimization of the environmental impact in the unhairing of bovine hides

   Morera Prat, Josep Maria; Bacardit Dalmases, Anna; Olle Otero, Luis; Bartolí Soler, Esther; Borrás, Md
  Chemosphere
  Vol. 72, num. 11, p. 1681-1686
  Date of publication: 2008-08
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of aqueous patent leather finish with a pull-up effect

   Bacardit Dalmases, Anna; Olle Otero, Luis; Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Cuadros Domènech, Rosa Maria; Cobos, M
  Journal of the American Leather Chemists Association
  Vol. 104, num. 3, p. 103-112
  Date of publication: 2009-03
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window