Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 83 results
 • Effect of ultrasound on bovine and ovine skins soaking

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Singla Just, Carola
  Journal of cleaner production
  Vol. 59, p. 79-85
  DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.06.060
  Date of publication: 2013-11-15
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Ultrasound as the only mechanical effect in the first soaking of bovine rawhides and goatskins were tested. Three different working systems were used at pilot plant level. In the first work system only the soaking float was subjected to the action of ultrasound. In the second and third systems, both the soaking float and the skin were underwent the same action. In the third system a surfactant was added to the soaking float. The variables analyzed were the water absorbed by the skin and its organoleptic properties, the chemical oxygen demand, the suspended solids, and the conductivity of the wastewater. Through analysis of variance in bovine hides, the influence on the results of the hide part (butt, neck or belly) and the work system employed were compared. Related to the values obtained by performing a comparative soaking on stationary way, the use of ultrasound allowed an increase of up to 23% in water absorption of the soaked skins and up to 49% of COD, 58% of SS and 34% of conductivity in soaking floats. For goatskins, due to their thickness and size, a comparison based on the work system was developed. It was proved that for dried goatskins and one of the tested systems of ultrasound application, the skin becomes saturated with water in 36% less time than if it was soaked on stationary way. With the same soaking time, the ultrasound application showed an increase of up to 16% of water absorption in soaked skins and up to 162% of COD, 87% of SS and 9% of conductivity in soaking floats. In both cases, the results were compared with those obtained when the first soaking was performed on stationary way or in drumming. The results show that the use of ultrasound in the first soaking of the skins is a valid alternative that may be useful, at the industrial level, to replace the working systems where the use of drums is not possible.

 • Aplicació Industrial dels Ultrasons en Sistemes d'Adobament Vegetal  Open access

   Combalia Cendra, Felip
  Department of Engineering Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La utilització dels ultrasons en sistemes d'adobament vegetal presenta avantatges respecte els sistemes més consolidats en la indústria en l'actualitat: adobaments vegetals dinàmics on s'utilitzen els bombos com a reactor, i adobaments vegetals estàtics o s'utilitzen les tines com a reactor.Els adobaments vegetals dinàmics s'utilitzen en la majoria d'articles adobats al vegetal i presenten un temps de procés reduït(1 a 4 dies) basat en la ràpida difusió del taní degut a l'elevat efecte mecànic que es produeix a l'interior dels bombos. En contrapartida aquest efecte és el causant de danys irreversibles en la dermis de la pell que poden reduir la qualitat del producte considerablement.Els adobaments vegetals estàtics s'utilitzen principalment en aquells articles (soles i similars) on l'oferta de taní per adobar la pell és tan elevada que ni el correcte control dels principals paràmetres que intervenen en l'adobament eviten danys molt greus en la dermis de la pell. En aquest casos s'opta per sistemes estàtics d'adobament on la pell es submergeix en tines a diferent concentració de taní per dur a terme l'adobament. En aquests sistemes l'efecte mecànic és pràcticament nul, però el temps de procés és llarg(7 a 90 dies) fet que redueix la productivitat i obliga a gestionar un estoc més elevat.L'objectiu principal d'aquesta tesi és dissenyar un sistema d'adobament vegetal per ultrasons a nivell industrial que aprofiti els avantatges dels sistemes que s'utilitzen actualment i n'eviti les seves problemàtiques a fi i efecte d'aconseguir un producte final amb una major qualitat i amb un grau d'optimització del procés que el permeti ser viable industrialment.El sistema preveu utilitzar la potència ultrasònica per disminuir la grandària molecular de les micel'les de taní i així aconseguir una ràpida difusió a través de la pell, sense necessitat d'aplicar efecte mecànic a bombo, i accelerant molt el procés respecte a un sistema estàtic.Per tal d'assolir els objectius plantejats s'ha estructurat la tesi en tres etapes: Estudi inicial: Estudi pilot on es pretén estudiar el comportament dels paràmetres que intervenen en l'adobament amb ultrasons i seleccionar les condicions òptimes per tal de dissenyar el processos posteriors.Estudi en l'etapa de penetració: En base els resultats obtinguts en la fase pilot, es proposa l'estudi en fase de penetració. En aquesta etapa s'estudiaran els paràmetres que intervenen en la difusió del taní en tota l'estructura fibrosa de la pell. S'estudiaran les condicions de procés òptimes per aconseguir la penetració en un temps mínim així com la màxima absorció del taní penetrat. Estudi en l'etapa de fixació: A partir dels resultats obtinguts en l'etapa de penetració es proposarà l'estudi en la fase de fixació. En aquesta etapa s'estudiaran els paràmetres que intervenen en la fixació del taní, un cop aquest ha penetrat completament, per tal d'aconseguir optimitzar la fixació i completar el procés d'adobament. Per tal de poder avaluar cadascuna dels assajos que es duen a terme en l'etapa experimental s'utilitzarà com indicador l'índex de curtició. Aquest paràmetre relaciona el percentatge de tanins combinats i el percentatge de substància pell, permeten quantificar l'absorció. Degut a la dificultat analítica per obtenir aquest paràmetre i el volum d'assajos que s'han hagut de realitzar en la tesi, seria molt interessant per futurs estudis poder comptar amb una nova metodologia per obtenir-lo.Estudiades les tres etapes es proposarà un sistema de treball òptim per ultrasons que sigui alternativa als sistemes industrials existents actualment.

  La utilització dels ultrasons en sistemes d’adobament vegetal presenta avantatges respecte els sistemes més consolidats en la indústria en l’actualitat: adobaments vegetals dinàmics on s’utilitzen els bombos com a reactor, i adobaments vegetals estàtics o s’utilitzen les tines com a reactor. Els adobaments vegetals dinàmics s’utilitzen en la majoria d’articles adobats al vegetal i presenten un temps de procés reduït(1 a 4 dies) basat en la ràpida difusió del taní degut a l’elevat efecte mecànic que es produeix a l’interior dels bombos. En contrapartida aquest efecte és el causant de danys irreversibles en la dermis de la pell que poden reduir la qualitat del producte considerablement. Els adobaments vegetals estàtics s’utilitzen principalment en aquells articles (soles i similars) on l’oferta de taní per adobar la pell és tan elevada que ni el correcte control dels principals paràmetres que intervenen en l’adobament eviten danys molt greus en la dermis de la pell. En aquest casos s’opta per sistemes estàtics d’adobament on la pell es submergeix en tines a diferent concentració de taní per dur a terme l’adobament. En aquests sistemes l’efecte mecànic és pràcticament nul, però el temps de procés és llarg (7 a 90 dies) fet que redueix la productivitat i obliga a gestionar un estoc més elevat. L’objectiu principal d’aquesta tesi és dissenyar un sistema d’adobament vegetal per ultrasons a nivell industrial que aprofiti els avantatges dels sistemes que s’utilitzen actualment i n’eviti les seves problemàtiques a fi i efecte d’aconseguir un producte final amb una major qualitat i amb un grau d’optimització del procés que el permeti ser viable industrialment. El sistema preveu utilitzar la potència ultrasònica per disminuir la grandària molecular de les micel·les de taní i així aconseguir una ràpida difusió a través de la pell, sense necessitat d’aplicar efecte mecànic a bombo, i accelerant molt el procés respecte a un sistema estàtic.

  The use of ultrasound in the vegetable tanning processes, show nowadays, some advantages compared with the standard industrial systems like: dynamic vegetable tanning processes where drums are used as a reactor and static vegetable tanning processes where pits are used as a reactor. The dynamic vegetable tanning process is the most common method to produce full vegetable tanned articles. The production time is quite short (between 1 to 4 days), based on the quick diffusion of the vegetable agents due to mechanical effect produced inside the drums. In contrast, the mentioned mechanical effect can produce irreversible damages in the grain side that decreases the quality of the final product. The static vegetable tanning processes are mainly used in those kind of articles (sole Leather and similar) where the amount of tanning agents to make the product is so high that even the right control of the main parameters involved in the process can't avoid heavy damages in the grain side. With this kind of articles, the skins are immersed in pits with different tannin offers. In this case, the mechanical effect is none, which makes the process long in time (between 7 to 90 days). This point reduces the productivity and forces to administrate a bigger leather stock. The main objective of this PhD is to design a vegetable tanning process assisted by ultrasound, which could take advantage from the standard processes used nowadays and could solve the problems related with each one. This could bring us to a final product with a better quality and a possible process optimization that could make it industrially viable. The system uses the ultrasound waves to reduce the molecular size of the tanning agent's micelles, producing a quick diffusion through the skin without the use of any mechanical effect, and speeding up the process compared to the static system. In order to achieve the exposed objectives the thesis has been structured in 3 parts: Initial study: Pilot study to determine the performance of the parameters involved in the ultrasonic tannage and selection of the ideal conditions in order to prepare the next steps of the process. Study in the penetration stage: Based on the results obtained in the pilot study, an assessment in the penetration stage is proposed. In this phase, the parameters that take part in the tanning agent's diffusion all over the fiber structure of the skin will be studied. Study in the fixation stage: Based on the results obtained in the penetration stage the study in the fixation stage will be proposed. In this phase, the parameters performing in the fixation of the tanning agents will be studied once it has penetrated completely, in order to optimize the fixation and complete the tanning process. In order to evaluate the trials done in the experimental stages, the tanning degree will be used as an indicator. This parameter links the percentage of fixed tannin with the percentage of hide substance, enabling to quantify the absorption. Due to the difficulty to obtain this parameter and the amount of trials done to make this thesis, it will be worth to use new methodologies to obtain this value for future studies. After assessing the 3 stages, an ultrasonic working process alternative to the existing systems will be proposed.

  La utilización de los ultrasonidos en sistemas de curtición vegetal presenta ventajas frente a los sistemas más consolidados en la industria en la actualidad: curticiones vegetales dinámicas donde se utilizan los bombos como reactor, y curticiones vegetales estáticas donde se utilizan las tinas como reactor. Las curticiones vegetales dinámicas se utilizan en la mayoría de artículos curtidos al vegetal y presentan un tiempo de proceso reducido (1 a 4 días) basado en la rápida difusión del tanino debido al elevado efecto mecánico que se produce en el interior de los bombos. En contrapartida este efecto es el causante de daños irreversibles en la dermis de la piel que pueden reducir la calidad del producto considerablemente. Las curticiones vegetales estáticas se utilizan principalmente en aquellos artículos (suelas y similares) donde la oferta de tanino para curtir la piel es tan elevada que ni el estricto control de los principales parámetros que intervienen en la curtición evitan daños muy graves en la dermis de la piel. En estos casos se opta por sistemas estáticos de curtición donde la piel se sumerge en tinas a diferente concentración de tanino para realizar la curtición. En estos sistemas el efecto mecánico es prácticamente nulo, pero el tiempo de proceso es largo (7 a 90 días) hecho que reduce la productividad y obliga a gestionar un stock más elevado. El objetivo principal de esta tesis es diseñar un sistema de curtición vegetal por ultrasonidos a nivel industrial que aproveche las ventajas de los sistemas que se utilizan actualmente i evites sus problemáticas a fin y efecto de conseguir un producto final con una mayor calidad y un grado de optimización del proceso que le permita ser viable industrialmente. El sistema prevé utilizar la potencia ultrasónica para disminuir el tamaño molecular de las micelas de tanino y de esta manera conseguir una rápida difusión a través de la piel, sin necesidad de aplicar efecto mecánico a bombo, acelerando mucho el proceso respecto a un sistema estático.

 • Application of infrared spectroscopy (FTIR and NIR) in vegetable tanning process control

   Canals Parelló, Trini; Morera Prat, Josep Maria; Combalia Cendra, Felip; Bartolí Soler, Esther
  Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists
  Vol. 97, num. 3, p. 93-100
  Date of publication: 2013-05
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The tanning industry is currently influenced by the globalization of international markets. Competitiveness among industries has increased substantially. This therefore results in the need to further control the tanning processes in order to adjust each process thus preventing potentialmanufacturing errors. To avoid compromising production, controls must be performed in the least possible time. In the case of vegetable-tanned leather the official method for determining the `degree of tannage¿or `combined tannins¿ parameters is not directly from a single standardized test method. The procedure to obtain these parameters involves performing several independent analyses and these presentseveral drawbacks. The process is slow, involves the use of pollutants and the reproducibility of results depends on the experience of the analysts who perform the test. Consequently, the determination isinfeasible in some cases. Our work aims to develop a new analytical method for determining the tanning degree and theparameters associated with its calculation (combined tannins, hide substance and leather substance) of leathers tanned with vegetable extracts in order to solve this problem. We prepared a wide group of leathers for this purpose, tanned with a mixture of vegetable extracts (mimosa and quebracho) andhaving different values of the degree of tannage. Initially, the spectra of leather samples were recorded by Fourier-Transform Mid-Infrared Spectroscopy (FTIR) and Attenuated Total Reflectance cell (ATR).They were also recorded with Near Infrared Reflectance Spectroscopy (NIR) using a fibre optic module. The subsequent mathematical treatment of spectral signals by a Partial Least Squares Regression (PLSR) chemometric method enabled the calculation of the parameters studied. The analytical method proposed has several advantages over the traditional method. It enables direct leather analysis, without any manipulation, in a very short time and without using chemicals.

  The tanning industry is currently influenced by the globalization of international markets. Competitiveness among industries has increased substantially. This therefore results in the need to further control the tanning processes in order to adjust each process thus preventing potential manufacturing errors. To avoid compromising production, controls must be performed in the least possible time. In the case of vegetable-tanned leather the official method for determining the ‘degree of tannage’ or ‘combined tannins’ parameters is not directly from a single standardized test method. The procedure to obtain these parameters involves performing several independent analyses and these present several drawbacks. The process is slow, involves the use of pollutants and the reproducibility of results depends on the experience of the analysts who perform the test. Consequently, the determination is infeasible in some cases. Our work aims to develop a new analytical method for determining the tanning degree and the parameters associated with its calculation (combined tannins, hide substance and leather substance) of leathers tanned with vegetable extracts in order to solve this problem. We prepared a wide group of leathers for this purpose, tanned with a mixture of vegetable extracts (mimosa and quebracho) and having different values of the degree of tannage. Initially, the spectra of leather samples were recorded by Fourier-Transform Mid-Infrared Spectroscopy (FTIR) and Attenuated Total Reflectance cell (ATR). They were also recorded with Near Infrared Reflectance Spectroscopy (NIR) using a fibre optic module. The subsequent mathematical treatment of spectral signals by a Partial Least Squares Regression (PLSR) chemometric method enabled the calculation of the parameters studied. The analytical method proposed has several advantages over the traditional method. It enables direct leather analysis, without any manipulation, in a very short time and without using chemicals. Finally, this method allows systematic, fast and easy process control at a very low cost. Good results were obtained with both spectroscopic techniques used, when compared with those obtained by the traditional analysis

 • Low carbon and low embodied energy materials in buildings: A review

   Cabeza Fabra, Luisa F.; Barreneche, Camila; Miró, Laia; Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Fernández Renna, Ana Inés
  Renewable and sustainable energy reviews
  Vol. 23, p. 536-542
  DOI: 10.1016/j.rser.2013.03.017
  Date of publication: 2013-07
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents a review of the literature on low carbon and low embodied energy materials in buildings. Embodied energy is defined and discussed vs. operating energy of buildings and its growing importance due to the implementation of the Energy Building Performance Directive(EBPD) in Europeas example.The difficulty of measuring embodied energy and the difficulty incomparing published data are highlighted, showing an example of proposed new methodology found in the literature. Relationship between embodied energy and embodied CO2 or CO2 footprint is defined. Different materials defined in the literature as low carbon materials are referred, such as cement and concrete, wood, bricks, rammed earth and sandstone. The review shows the research efforts found in the literature to develop new materials with less embodied energy. Finally, the effect of material substitution in the embodied energy of a building is reviewed in the literature

 • Determination of the tanning degree of vegetable-tanned leather by infrared spectroscopy (FTIR)

   Canals Parelló, Trini; Morera Prat, Josep Maria; Combalia Cendra, Felip; Bartolí Soler, Esther; Borrás, E
  Journal of the American Leather Chemists Association
  Vol. 106, num. 9, p. 264-271
  Date of publication: 2011
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Minimization of the environmental impact of chrome tanning: a new process reusing the tanning floats

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Chico Gutiérrez, Roberto; Cabeza, Luisa F.; Solé, Cristian
  Journal of cleaner production
  Vol. 19, num. 17-18, p. 2128-2132
  DOI: 10.1016/j.jclepro.201107.018
  Date of publication: 2011-11
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Application of ultrasound to obtain a hight quality grain vegetable leather

   Morera Prat, Josep Maria; Combalia Cendra, Felip; Bartolí Soler, Esther
  IULTCS Congress
  p. F9
  Presentation's date: 2011-09-30
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Infrared spectroscopy (FTIR and NIR) possibilities to determine the tanning degree of the vegetable leather

   Canals Parelló, Trini; Morera Prat, Josep Maria; Combalia Cendra, Felip; Bartolí Soler, Esther
  IULTCS Congress
  p. C1
  Presentation's date: 2011-09-30
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of the application of ultrasound in a vegetable tannage

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Combalia Cendra, Felip; Borràs Riba, Eulàlia; Castell, Joan Carles; Sorolla, Sílvia
  Journal of the American Leather Chemists Association
  Vol. 105, num. 11, p. 369-375
  Date of publication: 2010
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This study concerns the implementation and improvement of a system that applies ultrasound technology to vegetable tanning floats. The system is versatile and requires no major modifications or investment expense for tanneries. In particular, the study investigated grain fineness and fixation of tannins in relation to several mechanical approaches, which included: no mechanical effect (pits), drum, ultrasound, and ultrasound plus drum. A comparative study of energy expenses on the basis of the mechanical effect being used was also carried out.

 • Effect of ultrasound on several chromium tanning parameters

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Serrano Montes, Mónica; Combalia Cendra, Felip; Borràs Riba, Eulàlia; Olle Otero, Luis; Bacardit Dalmases, Anna
  Journal of the American Leather Chemists Association
  Vol. 105, num. 5, p. 150-159
  Date of publication: 2010-05
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This work studies the effect of several variables on a series of properties of the final leather obtained from chrome tanning, using ultrasounds as the sole mechanical effect during the tanning operation. The variables studied (at two levels by means of a 23 factorial design) are tanning temperature, condition of chrome offered (solid or dissolved) and salt basicity. Our studies indicate that the results obtained measuring parameters such as struck-through time of tanning agent, chromium uptake and its distribution, shrinkage temperature, tensile strength, tear load, grain distension and leather burst distention significantly depend on the previously selected level of one or more of the variables being studied. The study of the evolution of the concentration and basicity of the chromium salts has led us to conclude that reutilization is possible. Results show that ultrasound use in chrome tanning is a possibility to consider in the case of leather goods in which the use of drum may not be advisable.

 • Economic viability of using biogas from tannery wastes in molten carbonate fuel cells

   Castell, Albert; Medrano, Marc; Cabeza, Luisa F.; Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther
  Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists
  Vol. 94, num. 3, p. 93-97
  Date of publication: 2010-05
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Wastes from tanneries present a good opportunity to produce biogas and use it in high temperature fuel cells for combined heat and power systems. Biogas is considered a renewable fuel, domestically produced and free of carbon emissions, while molten carbonate fuel cells are ultra-clean and highly efficient power generators. In this paper, we study the economic viability of a fuel cell (considerating capacities from 300kW to 1200kW) operating on biogas. The results are based on Spanish legislation, which establishes a special feed-in tariff for biogas and cogeneration. Paybacks range from 5.7 to 8.5 years depending on the fuel cell capacity. Due to the high investment and operating and maintenance cost, the Spanish feed-in tariff for cogeneration using biogas is not enough to make the project economically viable in a short-term. Further fuel cell price reducation and longer lifetime as well as new government subsidies are required

 • Detección del índice de curtición de pieles curtidas al vegetal mediante la espectroscopía infrarroja (FTIR)

   Canals Parelló, Trini; Morera Prat, Josep Maria; Combalia Cendra, Felip; Bartolí Soler, Esther
  Lederpiel
  Vol. XIV, num. 82, p. 44-48
  Date of publication: 2010
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of the application of ultrasound in a vegetable tannage

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Combalia Cendra, Felip; Borràs Riba, Eulàlia; Castell, Joan Carles; Sorolla, Sílvia
  Annual Meeting of the American Leather Chemists Association
  p. 20
  Presentation's date: 2010-06-12
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Aplicación de ultrasonidos en la curtición vegetal  Open access

   Morera Prat, Josep Maria; Combalia Cendra, Felip; Bartolí Soler, Esther; Santiago, Matilde; Sorolla, Sílvia
  59 Congreso de la Asociación Química Española de la Industria del Cuero
  p. 93-101
  Presentation's date: 2010-05-08
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Se estudia y pone a punto un sistema externo de aplicación de los ultrasonidos en los baños de curtición vegetal. Este sistema es muy versátil y su uso no requiere realizar modificaciones en la tenería ni supone grandes gastos de inversión. Se estudia, entre otras propiedades, la finura de flor obtenida y la fijación de los taninos en la piel en función del efecto mecánico empleado para curtir: sin efecto mecánico (tina), bombo, ultrasonidos y combinación de ultrasonidos más bombo. También se realiza una valoración económica del gasto energético en función del efecto mecánico empleado. Los resultados obtenidos en este trabajo indican que el uso de los ultrasonidos en la curtición con extractos vegetales es una alternativa a tenir en cuenta si se pretende realizar el proceso sin usar el bombo. Se mejora significativamente la calidad de la flor de los cueros y se soslaya en gran parte el inconveniente de una excesiva duración del proceso, típico de una curtición realitzada en tina

 • Access to the full text
  Determinación del índice de curtición de pieles curtidas al vegetal mediante la espectroscopía infrarroja (FTIR)  Open access

   Canals Parelló, Trini; Morera Prat, Josep Maria; Combalia Cendra, Felip; Bartolí Soler, Esther
  59 Congreso de la Asociación Química Española de la Industria del Cuero
  p. 79-91
  Presentation's date: 2010-05-08
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Se ha desarrollado un método analítico para determinar el índice de curtición (IC), así como de los parámetros asociados a su cálculo, mediante la técnica instrumental de la espectroscopía de infrrojo medio con Transformada de Fourier (FTIR) con un módulo ATR y el tratamiento quimiométrico de los datos espectrales. Los primeros estudios realizados ponen de manifiesto que es posible realizar la determinación de varios parámetros simultáneamente (IC, taninos, sustancia piel, sustancia cuero) utilizando los espectros FTIR registrados directamente sobre las pieles curtidas con una mezcla de mimosa y quebracho, reduciendo espectacularmente el tiempo de análisis y evitando la utilización de productos contaminantes

 • Development of a coating formulation for nubuck imitating full grain

   Bacardit Dalmases, Anna; Olle Otero, Luis; Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Shendryk, A
  1st International Leather Engineering Symposium. "Leather Industry-Environment and Progressive Technologies"
  p. 1-7
  Presentation's date: 2009
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Natural Weathering Study of a coating for upholstery leather

   Bacardit Dalmases, Anna; Olle Otero, Luis; Joaquim, Font; Mireia, Cobos; Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther
  105th Annual Meeting of the American Leather Chemists Association
  p. 10
  Presentation's date: 2009
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of aqueous patent leather finish with a pull-up effect

   Bacardit Dalmases, Anna; Olle Otero, Luis; Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Cuadros Domènech, Rosa Maria; Cobos, M
  Journal of the American Leather Chemists Association
  Vol. 104, num. 3, p. 103-112
  Date of publication: 2009-03
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Lower Pollution Pickle-Chrome process: A no-float/low-salt approach

   Bacardit Dalmases, Anna; Olle Otero, Luis; Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Palomares, H; Borràs, Md
  Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists
  Vol. 93, num. 2, p. 67-72
  Date of publication: 2009-04
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Evaluation of the energy savings when using vacuum dryers with total thermal energy recovery in tanneries

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Cabeza, L; Medrano, M
  Journal of the American Leather Chemists Association
  Vol. 103, num. 12, p. 412-415
  Date of publication: 2008-12
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Optimization of various parameters in vegetable tanning using ultrasound

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Olle Otero, Luis; Bacardit Dalmases, Anna; Fabregat, G; Díaz, V; Río, J.F.
  Journal of the American Leather Chemists Association
  Vol. 103, num. 4, p. 158-161
  Date of publication: 2008-04
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Nubuck finishing with water-based carbonyl-functional polymers

   Olle Otero, Luis; Bacardit Dalmases, Anna; Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Shendrick, A
  Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists
  Vol. 92, num. 5, p. 187-191
  Date of publication: 2008-09
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • High chrome exhaustion in a non-float tanning process using a sulphonic aromatic acid

   Bacardit Dalmases, Anna; Morera Prat, Josep Maria; Olle Otero, Luis; Bartolí Soler, Esther; Borràs, Md
  Chemosphere
  Vol. 73, num. 5, p. 820-824
  Date of publication: 2008-10
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Effect of ultrasound on watery dissolutions of vegetable extracts used in leather tanning

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Bacardit Dalmases, Anna; Olle Otero, Luis; Díaz, V; Shendryck, A
  Journal of the American Leather Chemists Association
  Vol. 103, num. 4, p. 151-157
  Date of publication: 2008-04
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Minimization of the environmental impact in the unhairing of bovine hides

   Morera Prat, Josep Maria; Bacardit Dalmases, Anna; Olle Otero, Luis; Bartolí Soler, Esther; Borrás, Md
  Chemosphere
  Vol. 72, num. 11, p. 1681-1686
  Date of publication: 2008-08
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Optimización de diversos parámetros en el curtido vegetal mediante ultrasonidos

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Olle Otero, Luis; Bacardit Dalmases, Anna; Río, J.F.; Fabregat, G; Díaz, V
  Tecnología del cuero 67
  Vol. 20, num. 65, p. 46-49
  Date of publication: 2008-03
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cross-linked polymers for aqueous finishing. Binders crosslinked with polyaziridine. Part I: Behaviour of polyurethane

   Olle Otero, Luis; Bacardit Dalmases, Anna; Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Argelich, J
  Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists
  Vol. 92, num. 3, p. 96-102
  Date of publication: 2008-05
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cross-linkend polymers for aqueous Finishing. Binders cross-linked with polyaziridine. Part II: Behaviour of acrylic binders

   Bacardit Dalmases, Anna; Olle Otero, Luis; Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Fernandez, D
  Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists
  Vol. 92, num. 5, p. 157-161
  Date of publication: 2008-05
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Optimización de las condiciones de curtición y recurtición

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther
  Competitive project

   Share

 • Optimization of various parameters in vegetable tanning using ulltrasound

   Bartolí Soler, Esther
  XXIX ILUTCS CONGRESS/ 103RD ALCA ANNUAL MEETING
  Presentation's date: 2007-06-22
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Optimitzation of various parameters in vegetable tanning using ultrasounds

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Olle Otero, Luis; Bacardit Dalmases, Anna; Río, J.F.; Fabregat, G; Díaz, V
  XXIX IULTCS Congress/103rd ALCA Annual Meeting
  p. 1-5
  Presentation's date: 2007
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Use of cangilones drums to give water and energy savings in the beamhouse

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Cabeza, L F; Medrano, M
  Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists
  Vol. 91, num. 1, p. 1-3
  Date of publication: 2007-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modification of a fleshing machine for green fleshing

   Banaszak, S; Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther
  Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists
  Vol. 91, num. 1, p. 15-18
  Date of publication: 2007-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Use of alternative energy sources in tanneries

   Cabeza, L F; Nogués, M; Roca, J; Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther
  Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists
  Vol. 91, num. 3, p. 93-101
  Date of publication: 2007-05
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Minimization of the environmental impact of chrome tanning: a new process with high chrome exhaustion

   Morera Prat, Josep Maria; Bacardit Dalmases, Anna; Olle Otero, Luis; Bartolí Soler, Esther; Borrás, Md
  Chemosphere
  Vol. 69, num. 11, p. 1728-1733
  Date of publication: 2007-11
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Oxidative unhairing of leathers: Influence of several process parameters and environmental improvements

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Borràs, Md; Banaszak, S
  Journal of the American Leather Chemists Association
  Vol. 101, num. 10, p. 347-354
  Date of publication: 2006-10
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Oxidative Unhairing with hair recovery

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Borràs, Md; Vila, M
  XXVIII IULTCS Congress
  p. 22-25
  Presentation's date: 2005-03-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Oxidative UNHAIRING WIT HAIR RECOVERY

   Bartolí Soler, Esther
  XXVIII IULTCS Congres Research and New Technologies Together for the Future of the Tanning Industry
  Presentation's date: 2005-03-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Proposta de disseny d'una planta de melanina

   Izquierdo, Jaume i Castillé, José
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Xarxa temàtica de centres de recerca del sector pell 2003XTT00067

   Morera Prat, Josep Maria; Canals Parelló, Trini; Bartolí Soler, Esther
  Competitive project

   Share

 • A new process to saving water and diminishing pollution in leather tanning

   Maria Morera, Josep; Bartolí Soler, Esther
  Competitive project

   Share

 • Pelambre oxidante con peroxido de hidrogeno y recuperación de pelo

   Bartolí Soler, Esther
  XXVII IULTCS CONGRESS
  Presentation's date: 2003-05-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Pelambre oxidante con peróxido de hidrógeno y recuperación de pelo

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Borras, MD; Vila, M
  XXVII IULTCS Congress
  p. 1
  Presentation's date: 2003-05-31
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Premi a la sostenibilitat 2002

   Arango, M J; Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther
  Award or recognition

   Share

 • Algunas alternativas al ahorro de agua en las operaciones de ribera

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Vidal, J
  Mecanipel: revista profesional de la piel y sus manufacturas
  num. 289, p. 30-34
  Date of publication: 2002-03
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Oxidising unhairing process with hair recovery

   Bartolí Soler, Esther
  Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists
  Vol. 86, num. 1, p. 30-33
  Date of publication: 2002-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Algunas alternativas al ahorro de agua en las operaciones de Ribera

   Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Vidal, Jordi
  Jornada técnica "Economización de agua en la industria de curtidos"
  Presentation's date: 2001-03-22
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Algunas alternativas a ahorro de agua en las operaciones de ribera

   Bartolí Soler, Esther
  Jornada tecnica "Economización de agua en la indústria de Curtidos"
  Presentation's date: 2001-03-31
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window