Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 23 of 23 results
 • Caracterització del flux a causa de la interacció rotor-estator en turbomàquines mitjançant CFD  Open access

   Fontanals Garcia, Alfred
  Department of Fluid Mechanics, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A les turbomàquines pot haver una forta interacció entre els àleps del rodet i les directrius del difusor que afecten ladinàmica del flux i el rendiment estructural de les màquines. Aquest fenomen s¿anomena interacció rotor-estator (RSI), i teuna gran influencia en el comportament de la màquina. Aquestes interaccions tenen impacte significant en lescaracterístiques de les vibracions i de l¿acústica de la màquina i en algunes ocasions aquestes interaccions han portat a lafallada de l¿àlep o la directriu.Les inestabilitats i la turbulència juguen un paper fonamental en el RSI i l¿ús de la dinàmica de fluids computacional (CFD)s¿ha convertit en un requeriment habitual en el disseny de turbomàquines degut a la dificultat i elevat cost del¿experimentació necessària per identificar el fenomen RSI. Actualment els anàlisis de CFD basats en les equacions deNavier-Stokes amb mitjanes de Reynolds (RANS) i un model acoblat de viscositat de turbulència de remolí (EVM), es utilitzathabitualment en el disseny de turbomàquines. Per tant l¿elecció de un model de turbulència i del tractament de capa límitapropiat es lluny de ser trivial, donat que un modelat adequat de la turbulència te un paper important per la obtenció de bonsresultats en CFD.Per un millor coneixement del fenomen RSI, en la primera part d¿aquest treball es realitza amb CFD un estudi no estacionaridel flux sobre perfils aïllats, amb l¿objectiu de determinar les habilitats dels models RANS en determinar les característiquesdel flux a la capa límit i el deixant. Es determinen numèricament les velocitats, les fluctuacions de velocitat i les freqüènciesdel despreniment de vòrtex en el deixant en quatre perfils, comparant els resultats obtinguts amb resultats experimentals.Amb l¿objectiu de poder conèixer millor la interacció RSI produïda per el moviment dels deixants del rotor sobre la capa límitde l¿estator, en una segona part d¿aquest treball, s¿estudia amb CFD una cascada lineal d¿àleps desplaçant-se davant unaplaca plana. Es determinen les velocitats i les fluctuacions de velocitat a la capa límit, així com les freqüènciesrepresentatives de la interacció RSI sobre la placa, quan el sistema treballa a condicions de disseny i fora de condicions dedisseny, i es comparen els resultats obtinguts amb resultats experimentals.Com a objectiu final es modela amb CFD una bomba centrífuga amb difusor, amb un rodet amb alta càrrega d¿àleps.Aquesta màquina s¿estudia treballant a condicions de disseny i fora de condicions de disseny, amb l¿objectiu de conèixer elcomplicat patró del flux que es produeix en aquest tipus de bomba. S¿han determinat les fluctuacions de pressió degudes ala interacció entre el rodet i el difusor de la bomba, així com les seves freqüències característiques. Els resultats numèricsde CFD son comparats amb resultats experimentals.Barcelona 3-

  A les turbomàquines pot haver una forta interacció entre els àleps del rodet i les directrius del difusor que afecten la dinàmica del flux i el rendiment estructural de les màquines. Aquest fenomen s’anomena interacció rotor-estator (RSI), i te una gran influencia en el comportament de la màquina. Aquestes interaccions tenen impacte significant en les característiques de les vibracions i de l’acústica de la màquina i en algunes ocasions aquestes interaccions han portat a la fallada de l’àlep o la directriu. Les inestabilitats i la turbulència juguen un paper fonamental en el RSI i l’ús de la dinàmica de fluids computacional (CFD) s’ha convertit en un requeriment habitual en el disseny de turbomàquines degut a la dificultat i elevat cost de l’experimentació necessària per identificar el fenomen RSI. Actualment els anàlisis de CFD basats en les equacions de Navier-Stokes amb mitjanes de Reynolds (RANS) i un model acoblat de viscositat de turbulència de remolí (EVM), es utilitzat habitualment en el disseny de turbomàquines. Per tant l’elecció de un model de turbulència i del tractament de capa límit apropiat es lluny de ser trivial, donat que un modelat adequat de la turbulència te un paper important per la obtenció de bons resultats en CFD. Per un millor coneixement del fenomen RSI, en la primera part d’aquest treball es realitza amb CFD un estudi no estacionari del flux sobre perfils aïllats, amb l’objectiu de determinar les habilitats dels models RANS en determinar les característiques del flux a la capa límit i el deixant. Es determinen numèricament les velocitats, les fluctuacions de velocitat i les freqüències del despreniment de vòrtex en el deixant en quatre perfils, comparant els resultats obtinguts amb resultats experimentals. Amb l’objectiu de poder conèixer millor la interacció RSI produïda per el moviment dels deixants del rotor sobre la capa límit de l’estator, en una segona part d’aquest treball, s’estudia amb CFD una cascada lineal d’àleps desplaçant-se davant una placa plana. Es determinen les velocitats i les fluctuacions de velocitat a la capa límit, així com les freqüències representatives de la interacció RSI sobre la placa, quan el sistema treballa a condicions de disseny i fora de condicions de disseny, i es comparen els resultats obtinguts amb resultats experimentals. Com a objectiu final es modela amb CFD una bomba centrífuga amb difusor, amb un rodet amb alta càrrega d’àleps. Aquesta màquina s’estudia treballant a condicions de disseny i fora de condicions de disseny, amb l’objectiu de conèixer el complicat patró del flux que es produeix en aquest tipus de bomba. S’han determinat les fluctuacions de pressió degudes a la interacció entre el rodet i el difusor de la bomba, així com les seves freqüències característiques. Els resultats numèrics de CFD son comparats amb resultats experimentals.

  In turbomachinery, a strong interaction between the impeller blades and the diffuser vanes may occur. This interaction affects the flow dynamics and the structural performance of the machine. This phenomenon is called rotor–stator interaction (RSI), and it has a significant impact on the characteristics of the vibrations and noise of the machine, and in some cases these interactions have led to the failure of the blades or vanes. Instabilities and turbulence play a fundamental role in the RSI and the use of computational fluid dynamics (CFD) has become a standard in the design of turbomachinery due to the difficulty and high cost of experimentation necessary to identify the RSI phenomenon. Currently CFD analysis based on the Navier-Stokes Reynolds Averaging (RANS) and a coupled model of turbulent eddy viscosity (EVM) is commonly used in the design of turbomachinery. Therefore the choice of a turbulence model and the appropriate treatment of the boundary layer is far from trivial, because a suitable turbulence model is primordial for obtaining accurate numerical results using CFD. For a better understanding of the RSI phenomenon, a CFD study on unsteady flow around isolated foils is presented, aiming to benchmark the capabilities of several turbulence models predicting the boundary layer and wake flow characteristics. Flow velocities, velocity fluctuations and vortex shedding frequency in the wake are numerically estimated for four different profiles, and these results are validated against experimental results. In order to gain insight on how the RSI generated by the wakes of moving rotor blades affect the stator vanes boundary layer flow, a numerical study of a linear cascade of blades moving in front of a flat plate is presented. Flow velocity and velocity fluctuations in the plate’s boundary layer and the RSI characteristic frequencies are studied for design and off-design operating conditions. The final chapters of the thesis deal with the modeling of a high blade load centrifugal pump with diffuser. Complex flow patterns within the machine are analyzed by means of CFD in design and offdesign conditions. Pressure fluctuations generated as a result of RSI between the impeller and the diffuser are obtained, as well as the characteristic RSI frequencies. An experimental data set is used to validate the numerical results.

 • DPI2012-36264 - Análisis de la interacción fluido-estructura en perfiles hidrúlicos de baja vorticidad y su efecto en la respuesta dinámica

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Escaler Puigoriol, Francesc Xavier; Jou Santacreu, Esteban; Fontanals Garcia, Alfred; Presas Batllo, Alexandre; Valentín Ruiz, David
  Competitive project

   Share

 • FP7-608532-HYPERBOLE - HYDROPOWER PLANTS PERFORMANCE AND FLEXIBLE OPERATION TOWARDS LEAN INTEGRATION OF NEW RENEWABLE ENERGIES

   Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Fontanals Garcia, Alfred; Presas Batllo, Alexandre; Valentín Ruiz, David
  Competitive project

   Share

 • Validación/calibración de modelos para flujos cavitantes, aplicación al diseño en ingeniería

   Gandolfo, Ernesto; Cappa, E. Franco; Moll, Flavio; Coussirat Nuñez, Miguel Gustavo; Fontanals Garcia, Alfred; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús
  Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones
  p. 1135-1153
  Presentation's date: 2013-11
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Numerical study of the vortex shedding in a Donaldson-type hydrofoil

   Fontanals Garcia, Alfred; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Zobeiri, Amirreza; Egusquiza Estevez, Eduardo; Farhat, Mohamed; Avellan, François
  IAHR International Workshop on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery
  p. 21
  Presentation's date: 2013-09-09
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudio numérico de la interacción rotor estator en el difusor de una bomba

   Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Fontanals Garcia, Alfred; Coussirat Nuñez, Miguel Gustavo
  Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones
  p. 1155-1168
  Presentation's date: 2013-11
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Estudio mediante CFD de la interacción rotor-estator en una bomba centrífuga con difusor  Open access

   Coussirat Nuñez, Miguel Gustavo; Fontanals Garcia, Alfred; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús
  Anales AFA
  Vol. 23, num. 3, p. 34-38
  Date of publication: 2012
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Una bomba centrífuga con difusor, trabajando en diseño óptimo es estudiada por modelado numérico (CFD) con el fin de identificar y estudiar la posible amplificación de fluctuaciones de presión dentro de la máquina (RSI). Se usan resultados numéricos previos, obtenidos en álabes aislados y cascadas de álabes fijos y móviles con el objeto de validar/calibrar los modelos para la turbulencia a utilizar, comparando con los de bases de datos experimentales. Este trabajo previo luego se aplica al estudio de la bomba con difusor, que servirá para futuros estudios de turbomáquinas trabajando bajo condiciones fuera de diseño en donde puede aparecer el fenómeno de cavitación.

  Una bomba centrífuga con difusor, trabajando en diseño óptimo es estudiada por modelado numérico (CFD) con el fin de identificar y estudiar la posible amplificación de fluctuaciones de presión dentro de la máquina (RSI). Se usan resultados numéricos previos, obtenidos en álabes aislados y cascadas de álabes fijos y móviles con el objeto de validar/calibrar los modelos para la turbulencia a utilizar, comparando con los de bases de datos experimentales. Este trabajo previo luego se aplica al estudio de la bomba con difusor, que servirá para futuros estudios de turbomáquinas trabaj ando bajo condiciones fuera de diseño en donde puede aparecer el fenómeno de cavitación.

 • Detached eddy simulation of the rotor-stator interaction phenomenon in a moving cascade of airfoils

   Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Fontanals Garcia, Alfred; Coussirat Nuñez, Miguel Gustavo; Egusquiza Estevez, Eduardo
  IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems
  DOI: doi:10.1088/1755-1315/15/6/062039
  Presentation's date: 2012-08-23
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Optimización de un banco de ensayos de cavitación mediante fluidodinámica computacional  Open access

   Moll, Flavio; Manuele, Diego; Coussirat Nuñez, Miguel Gustavo; Cappa, E. Franco; Gandolfo, Ernesto; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Fontanals Garcia, Alfred
  Congreso de Mecánica Computacional
  p. 3661-3676
  Presentation's date: 2012-11
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Los flujos cavitantes se corresponden a una estructura bifásica (líquido-vapor) cuando la presión del líquido disminuye hasta su presión de vapor, pv. La aparición y el posterior colapso de cavidades de vapor cerca de paredes sólidas, generan pulsos de presión de alta frecuencia que ocasionan la falla por fatiga del material sólido, y pérdida de rendimiento y daño mecánico en turbomáquinas. Experimentos que identifican el patrón de flujos cavitantes muestran que el estado de cavitación desarrollada puede tener diferentes estructuras no estacionarias, en algunos casos del tipo periódica. Éstas dependen de su estado fluidodinámico, siendo algunas de ellas más agresivas desde el punto de vista del daño por cavitación. Relacionados con el daño por cavitación en materiales, existen montajes experimentales orientados a estudios que implican la búsqueda y/o desarrollo de materiales resistentes al daño por cavitación. Debido al alto costo de los experimentos en bancos hidrodinámicos, es de interés evaluar las condiciones óptimas de cavitación que maximicen el daño en probetas de materiales resistentes a este fenómeno. Esto puede hacerse mediante modelado numérico (CFD), ya que es posible caracterizar el tipo de estructura que posee la zona de vaporización/colapso de las burbujas en estos dispositivos de ensayo, aunque este tipo de flujo muestra una gran complejidad en su modelado, debido a que se debe tener en cuenta el estado bifásico y turbulento del flujo. El objetivo de este trabajo ha sido contribuir mediante el uso de CFD a la optimización del diseño de un banco de ensayos hidrodinámico actualmente en construcción, para el ensayo de probetas de diversos aleaciones de materiales que se usarán para recargue de álabes de turbinas. Se necesita garantizar que existan mecanismos de cavitación lo más agresivos posibles en el dispositivo de ensayo en donde se insertarán las probetas de cara a minimizar los tiempos de ensayo, que son del orden de 150 horas. El estudio mediante CFD se ha hecho aplicando diferentes modelos para la cavitación y para la turbulencia, utilizando los estudios de validación y de sensibilidad a parámetros de los submodelos ya realizados en un trabajo previo al presente trabajo.

 • Caracterización del tipo de cavitación mediante dinámica computacional de fluidos para posteriores aplicaciones al estudio experimental del daño por cavitación

   Moll, Flavio; Manuele, Diego; Coussirat Nuñez, Miguel Gustavo; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Fontanals Garcia, Alfred
  Mecánica computacional
  Vol. XXX, num. 6, p. 435-450
  Date of publication: 2011-11-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Caracterización del tipo de cavitación mediante dinámica computacional de fluidos para posteriores aplicaciones al estudio experimental del daño por cavitación  Open access

   Moll, Flavio; Manuele, Diego; Coussirat Nuñez, Miguel Gustavo; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Fontanals Garcia, Alfred
  Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones
  p. 435-450
  Presentation's date: 2011-11-03
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La cavitación se corresponde a una estructura bifásica (líquido-vapor) cuando la presión del líquido disminuye hasta su presión de vapor, pv. Esta disminución de pv puede deberse a diversos factores relacionados con la hidrodinámica del flujo y las propiedades físicas del fluido, pudiendo presentar diferentes características. En la cavitación hidrodinámica, pueden distinguirse efectos que pueden producir un acoplamiento fluido-estructura (lock-in) que puede favorecen la falla del material, sólido que confina al fluido, lo que conduce a la pérdida de rendimiento y daño mecánico en turbomáquinas. Los ensayos experimentales muestran que el estado de cavitación desarrollada puede tener diferentes estructuras, (e.g. de burbujas, de lámina, supercavitación, etc.), siendo algunas de ellas de tipo periódica. Estas estructuras dependen del estado fluidodinámico del flujo, siendo algunas de ellas más agresivas desde el punto de vista del daño por cavitación. Debido al costo de los experimentos, es de interés evaluar si mediante dinámica computacional de fluidos (CFD) se puede caracterizar el tipo de estructura que posee la zona de vaporización/colapso de las burbujas en diferentes dispositivos hidrodinámicos. Este tipo de flujo muestra una gran complejidad ya que deben tenerse en cuenta el estado bifásico y turbulento del flujo. El objetivo de este trabajo es demostrar si es posible caracterizar mediante CFD el tipo de estructura que se presenta cuando hay cavitación desarrollada, utilizando datos experimentales para una configuración de flujo sobre un escalón, probándose primero las aproximaciones que se obtienen mediante CFD. Se estudia la validación y la sensibilidad a parámetros de modelado con el objetivo de aplicar el conocimiento adquirido a la optimización del diseño de probetas que se insertarán en un banco de ensayos hidrodinámico para la comprobación de la resistencia al daño por cavitación de distintos materiales. Se identifican parámetros que permitan reproducir las condiciones de cavitación más agresiva con el objeto de reducir los tiempos de ensayo.

 • Access to the full text
  Numerical study of the fluid-structure interaction in the diffuser passage of a centrifugal pump  Open access

   Fontanals Garcia, Alfred; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Coussirat Nuñez, Miguel Gustavo; Egusquiza Estevez, Eduardo
  International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering
  p. 1-10
  Presentation's date: 2011-06-22
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Reliable design of turbomachinery is a complex task. In order to gain overall efficiency in the machine performance, designers may have to reduce the gap between the impeller and the diffuser, forcing them to be as closely spaced as possible. In these situations, there may be a strong interaction between them that influences both the aerodynamics and the structural performance of blades and vanes. This phenomenon is called rotor-stator interaction (RSI), and it has a strong influence on the machine behavior. These interactions can have a significant impact on the vibrational and acoustical characteristics of the machine. Sometimes, this interaction has led to blade or vane failure. Unsteadiness and turbulence play a fundamental role in RSI, and the use of computational fluid dynamics (CFD) is becoming a usual requirement in turbomachinery design due to the difficulties and elevated cost of the experimentation required to identify RSI phenomena. Nowadays, a CFD analysis based on Reynolds–averaged Navier–Stokes equations (RANS) and a coupled eddy viscosity turbulence model (EVM) is commonly applied in turbomachinery design. Therefore, the choice of an appropriate turbulence model and the boundary layer treatment is far from trivial, and a suitable turbulence modeling plays an important role for successful CFD results.In this work, an entire stage of a diffuser pump was modeled by means of a commercial CFD code in order to study the pressure fluctuations due to the interaction between the impeller and the diffuser of the pump. The obtained numerical results were compared against the experimental results of Tsukamoto et al.,. Full RANS equations coupled with several EVM were solved for a diffuser pump stage in order to establish the most accurate modeling strategy for a diffuser pump. Boundary layer sensitivity tests were performed, and numerical discretization influence on results was also tested and established. Frequencies of the pressure fluctuations in the diffuser passage are also obtained with several EVM and compared against experimental results.

 • INTERACCIÓN FLUIDO-ESTRUCTURA EN LA RESPUESTA DINÁMICA DE RODETES DE TURBINAS HIDRÁULICAS

   Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Jou Santacreu, Esteban; Presas Batllo, Alexandre; Fontanals Garcia, Alfred; Castañer Rioboo, David; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Competitive project

   Share

 • Detailed study of the rotor-stator interaction phenomenon in a moving cascade of airfoils

   Fontanals Garcia, Alfred; Coussirat Nuñez, Miguel Gustavo; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo
  IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems
  p. 707-714
  DOI: 10.1088/1755-1315/12/1/012089
  Presentation's date: 2010-09-20
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In turbomachinery the Rotor-Stator Interaction (RSI) is an important phenomenon that has a strong influence on the machine behavior. These interactions can have a significant impact on the vibrational and acoustical characteristics of the machine. Unsteadiness and turbulence play a fundamental role in complex flow structure and the use of Computational Fluid Dynamics (CFD) is becoming a usual requirement in design in turbomachinery due to the difficulties and high cost of the necessary experiments needed to identify RSI phenomena. The flow inside a turbomachinery working under design condition is complex but apparently, when working under off-design conditions, it becomes more complex due to the boundary layer separation phenomena. Therefore, the choice of an appropriate turbulence model is far from trivial and a suitable turbulence modeling plays a very important role for successful CFD results. In this work the RSI generated between a moving cascade of blades and fixed flat plate located downstream were studied by means of CFD modeling and compared against experimental results. Design and off-design conditions were modeled and a detailed comparison between them has been made. To analyze in detail the flow pattern, mean velocities in the boundary layer were obtained and compared against experimental results. Furthermore, results concerning to turbulence intensity were compared against an experimental database. It was observed that for each operating condition, the flow in the cascade show special features. For flow inside the turbomachine under design conditions there is no separation, the wake is thin and the characteristic length of the eddies is small. For off-design conditions, there is a large separation and the wake is thick with large eddies. The results obtained can be used to obtain a deeper insight into the RSI phenomena.

 • Rotor-stator interaction phenomena: numerical study of the boundary layer influence on the wake vortex shedding

   Coussirat Nuñez, Miguel Gustavo; Fontanals Garcia, Alfred; Grau Barcelo, Joan; Egusquiza Estevez, Eduardo; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús
  24th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems
  Presentation's date: 2008-10-28
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • HYDRODYNA Phase II. "Harnessing the dynamic behavior of hydro-turbines, storage pumps and pump-tubines"

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo; Escaler Puigoriol, Francesc Xavier; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Fontanals Garcia, Alfred
  Competitive project

   Share

 • Caudal de ventilación

   Fontanals Garcia, Alfred
  Date: 2006-05-01
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Assessment of turbulence models For unsteady flow in hydrofoils

   Coussirat Nuñez, Miguel Gustavo; Grau Barcelo, Joan; Mateos Prieto, Borja; Fontanals Garcia, Alfred; Egusquiza Estevez, Eduardo
  IAHR Int. Meeting of WG on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems.
  Presentation's date: 2006-06-28
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudio comparativo de diversos métodos para la determinación de pérdida de carga en condensadores

   Fontanals Garcia, Alfred; Rufes Martinez, Pedro; Miranda Barreras, Angel Lluis
  Date: 2000-03-01
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Perdida de carga en flujo con cambio de fase

   Fontanals Garcia, Alfred; Miranda Barreras, Angel Lluis; Rufes Martinez, Pedro
  Date: 1999-11-01
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cálculo de conductos de aire

   Fontanals Garcia, Alfred
  Date of publication: 1997-01-01
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Recuperación de la entalpía de los humos de una caldera de vapor

   Fontanals Garcia, Alfred; Lopez Lopez, Jose; Miranda Barreras, Angel Lluis; Torres Camara, Ricardo
  Date: 1993-01-01
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Diseño de serpentines de enfriamiento y desecación del aire

   Fontanals Garcia, Alfred; Miranda Barreras, Angel Lluis; Ruiz Moya, Carlos
  Date: 1991-01-01
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window