Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Avaluació de l’Anàlisi Quantitativa del Risc (AQR) de l’establiment de Pinturas Hempel, S.A. ubicat al municipi de Polinyà (Barcelona), per requeriment exprés de la subdirecció general de seguretat industrial de la direcció general d’energia, mines i seguretat industrial del Departament d’Empresa i Ocupació (DEMO), d’acord amb el títol segon de la llei 12/2008 de seguretat industrial de la generalitat de Catalunya

Author
Arnaldos, J.; Palacios, A.; Sans, A.; Segui, X.; Darbra, R.M.
Type of activity
Report
Date
2012-04-30
Code
AAQR-12-2
Group of research
CERTEC - Centre for Technological Risk Studies
CRnE - Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering

Participants