Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Desenvolupament i implementació d'un sistema de predicció costanera a la costa catalana

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2013 DI 043
Amount
27.307,78 €
Start date
2014-03-01
End date
2017-02-28
Abstract
Avui dia, els models de predicció meteorològica ens permeten conèixer amb diversos dies
d’antelació el temps que farà a una determinada localitat. Una feina semblant és pot realitzar
amb les condicions d’onatge a les platges i/o de temperatura de l’aigua i corrents marins en
qualsevol punt de l’oceà.
Però, aquestes prediccions sempre no són precises. Com exemple d’aquestes problemes,
estaria la predicció de vent sobre l’oceà, o de les corrents costaneres. Les dues de molt interès
pràctic, sobretot a l’hora de gestionar parcs eòlics off-shore o crisis d’abocaments d’hidrocarburs
al mar.
És per això que el Servei Meteorològic de Catalunya i el Laboratori d’Enginyeria Marítima de la
UPC plantegen un treball de tesis doctoral on analitzar com implementar el modelatge acoblat de
meteorologia, onatge i corrents amb alta resolució al llarg de la costa catalana, ja que això
permetria reduir els errors de predicció de tot aquest conjunt de variables.
Per això, em primer lloc s’analitzarien els models numèrics disponibles, tant meteorològics com
oceanogràfics, triant els més adequats per fer aquestes prediccions, així com la metodologia
d’acoblament. Finalment, s’implementaria als ordinadors de l’SMC. Mes concretament, es treballarà amb els següents models de l’estat del art:WRF per la
meteorologia, ROMS per a les prediccions oceàniques i SWAN per l’onatge. Tots ells incorporats
al sistema acoblat COASWST. Aquests models s’implementaran en els ordinadors de l’SMC i es
realitzaran els benchmark establerts per comprovar que aquesta instal•lació s’ha fet
correctament.
Una vegada fet això, es triaria una regió del litoral català on es disposi de les suficients mesures
meteo-oceanogràfiques per realitzar els experiments amb diferents configuracions d’acoblament,
amb l’objectiu de determinar quina seria la més adequada per a les característiques dinàmiques
de les nostres costes.
Entre aquestes configuracions d’acoblament, estarien l’acoblament del model meteorològic amb
la rugositat del mar (altura i període de l’onatge) i la seva temperatura superficial. Després vindria
l’acoblament del model d’onatge amb els resultats de les prediccions de vent i corrents, per
introduir entre altres els efectes de trencament i refracció per corrents. Finalment, també es
podria acoblar el model de circulació, amb el vent i els fluxos de calor a través de la seva
superfície, així com el trencament de l’onatge a les platges.
Un cop establerta la configuració d’acoblament òptima, s’implementarà el sistema de predicció
acoblat atmosfera-ones-corrents per la costa catalana i es validarà amb la resta de dades
disponibles, analitzant críticament els aspectes físics i numèrics.
A partir de les sortides d’aquest sistema de predicció acoblat s’implementarà un model
d’apropament a costa per la predicció d’onatge, període, vent i corrents a tot el litoral català a
molt alta resolució.
Utilitzant aquest sistema de predicció meteo-marítima, es dissenyarà també un sistema d’avisos
a la població per a situacions de risc al litoral català.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2014
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants