Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Noves formulacions sostenibles de compostos termoplàstics

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2014 DI 021
Amount
27.307,19 €
Start date
2014-12-09
End date
2017-12-08
Abstract
Els plàstics són uns materials altament versàtils que s'han introduït a l'estil de vida actual en
molts àmbits d'aplicació. Malgrat tot, romanen problemes relacionats amb el seu impacte
ecològic i que deriven en esforços per millorar la seva sostenibilitat sense disminuir les seves
propietats.
L'objectiu d'aquest projecte de doctorat industrial és el desenvolupament de noves formulacions
termoplàstiques més sostenibles per a la seva utilització en diferents sectors industrials.
La hipòtesi de treball es focalitza en les atractives propietats dels nous bioplàstics desenvolupats
en els últims anys, tals com el PLA, PHB o altres polièsters de baix o nul impacte ambiental.
Dissenyant noves formulacions basades en els bioplàstics i amb plàstics convencionals de
propietats excel·lents s'obtindrien nous materials amb un impacte ambiental inferior i una petjada
de carboni reduïda. Aquests nous materials tindran un avantatge tecnològic davant de materials
convencionals.
Les activitats del doctorat industrial seran:
1) Avaluació de l'estat de l'art de les aplicacions dels bioplàstics com a components de materials
polimèrics convencionals. Aquest punt inclourà la recerca de patents i documentació tècnica,
impròpia de treballs científics bàsics, però imprescindible en treballs aplicats.
Els resultats d'aquesta recerca orientarà la definició de les estratègies de formulació segons les
propietats seleccionades. Aquestes propietats es definiran d'acord a aplicacions existents en el
mercat en els sectors de l'embalatge, automòbil, electrònica, etc,... En qualsevol cas, el nou
material haurà de ser més sostenible que l'usat actualment.
2) Experimentació, a escala de laboratori, de les formulacions definides. Els polímers de base
seran els del catàleg de l'empresa i es disposarà d'una bateria de nous components polimèrics
i/o additius de baix impacte ambiental. Caldrà ajustar les quantitats de cada component i
s'estudiaran possibles sinergies entre ells. Les formulacions es caracteritzaran a nivell químic
(espectroscòpia IR i RMN, pesos moleculars, anàlisi,...) i físic (propietats tèrmiques, viscositat,
densitat,...). Les millors passaran a l'activitat següent.
3) Desenvolupament, a escala de planta pilot, de les formulacions més prometedores.
S'estudiaran les condicions de processat, i s'optimitzaran els processos de mescla i/o
modificació. Els materials obtinguts es caracteritzaran a nivell d'enginyeria, avaluants les
propietats mecàniques, tèrmiques, barrera, elèctriques i ambientals. Finalment s'optimitzaran les
condicions per obtenir granza del nou material de baix impacte ambiental.
4) Avaluació de la sostenibilitat. Aquesta activitat te la finalitat de confirmar que els nous
materials tenen empremtes ecològiques inferiors als materials convencionals. Es quantificarà la
sostenibilitat de cada part del procés de formulació per minimitzar aquells passos de més
impacte.
Com tot treball científic està prevista la publicació dels resultats ja sigui en forma de comunicació
científica, patent o document confidencial. La direcció de la tesi, amb l'aquiescència de la
direcció de l'empresa, decidirà la orientació dels resultats de la tesi.
Es preveu la participació del grup de recerca de la UPC EngiBio (Dr. Jordi Bou), que aportarà la
seva experiència en el treball de laboratori i la caracterització química, biològica, ambiental i de
sostenibilitat. Es preveu la col·laboració dels centre tecnològic de la Xarxa Tecnio Centre Català
del Plàstic (Terrassa), que aportarà l'experiència en planta pilot de plàstic i les caracteritzacions
físiques i d'enginyeria.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2014
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants