Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Optimització de la reologia de morters per aplicacions avançades en elements de façana

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2014 DI 072
Amount
27.360,00 €
Start date
2015-04-20
End date
2018-10-19
Abstract
La reologia (propietats viscoelàstiques) dels materials de construcció és un dels paràmetres
fonamentals a tenir en compte a l'hora d'optimitzar els processos de fabricació, d'estalvi energètic
i d'assegurar la seva durabilitat. El control de les propietats reològiques s'assoleix generalment
amb la utilització d'additius amb capacitat de modificar la viscositat, temps d'hidratació, temps de
curat, inclusió d'aire, etc. i, més recentment, amb l'addició de micro/nanopartícules de diferents
composicions químiques i mineralògiques. Aquest control és d'especial importància en la
fabricació d'elements prefabricats, i forma part dels processos de control de qualitat en els
sistemes industrials de producció d'aquest tipus d'elements. L'empresa CIRCA S.A. és pionera i
té una llarga experiència en la fabricació de panells de morter per a la seva utilització en façanes,
i compta amb un equip pluridisciplinari d'I+D+i reconegut per les seves contribucions en el sector.
L'optimització i millora dels processos de producció requereix aproximacions innovadores
basades en la recerca dels materials emprats, des de morters amb base de ciment i agregats de
diversa naturalesa fins a elements metàl·lics de reforç i anclatge.
Els nous requeriments de producció exigeixen establir un sistema de valoració de les condicions
òptimes de dosificació dels components, amasat, fraguat i curat dels elements fabricats amb un
procès robòtic. En aquest projecte de recerca es procedirà a tal valoració, basant la recerca en
l'anàlisi acurada i sistemàtica de les propietats dels materials dissenyats, la implementació de
l'esmentada anàlisi en els sistemes de control de qualitat, i l'escalabilitat industrial dels resultats
obtinguts en els estudis de laboratori. Donat l'impacte dels elements de façana en el balanç
energètic de l'edifici, el projecte també posarà especial èmfasi en temes d'eficiència energètica.
A més de l'aplicació industrial evident de la recerca proposada, el projecte té un fort caràcter de
tipus científic i es preveu fer contribucions significatives al coneixement de les interaccions a
nivell molecular entre els diferents components aglomerants, additius i de reforç dels panells.
Aquest nivell de detall permetrà, eventualment, abordar nous esquemes de disseny i identificar
nous tipus de materials que siguin susceptibles de ser utilitzats en la fabricació de panells i, per
extensió, en altres elements prefabricats de morter i/o formigó.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2015
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants