Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Plataforma de gestió i interpretació de dades hidrogeològiques en un entorn SIG. Aplicació en Barcelona

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2015 DI 006
Amount
27.360,00 €
Start date
2015-09-14
End date
2018-09-13
Abstract
L’augment de la població ve acompanyat de l’increment d’explotació de recursos naturals. En
especial les zones en desenvolupament, on el creixement poblacional i industrial és molt més
marcat i per tant també la seva demanda d’aigua. Aquest creixement poblacional necessita de
grans infraestructures per cobrir les necessitats i moltes d’elles interaccionen amb el subsòl;
el qual implica una alteració del territori donant un afegit a la vulnerabilitat del terreny a
contaminacions (benzineres, residus de mines, ports, hospitals, abocadors, etc.) que es podrien
prevenir. Actualment s’han desenvolupat noves tècniques i mètodes per pal·liar els seus
efectes i així garantir un bon estat del medi ambient, estant encara en una fase de millora.
La gestió dels recursos hídrics presenta un problema afegit: el canvi climàtic. Aquest produeix
variacions de les precipitacions i de les temperatures principalment; les quals poden donar lloc
a una disminució o increment dels nivells de les aigües subterrànies. En conseqüència,
aquestes variacions climàtiques provoquen que la demanda d’aigua actual i futura (i la seva
qualitat) sigui més complexa quantificar. Avaluar i quantificar la magnitud d'aquests camvis és
necessari si es pretèn fer una correcte gestió d'aquests recursos.
Una millor gestió i reducció d’aquests problemes és únicament possible coneixent amb més
detall els processos implicats en la renovació de les aigües (processos hidrogeoquímics);
garantint així una quantitat i qualitat adients per a la demanda actual i futura. Per aquest motiu són imprescindibles els models hidrogeològics. Aquests models permeten conceptualitzar i
quantificar els processos hidrogeològics simulant diversos escenaris com sequeres, explotació
dels recursos, evolució de la qualitat, comportament de contaminants en el medi, interacció
d'obres subterrànies condicionades al comportament hidràulic i geomecànic del terreny, etc.
La modelització dels processos hidrogeològics dins del medi heterogeni és molt complexa i
sovint donen alts graus d’incertesa en els seus resultats. La heterogeneïtat natural intrínseca
del medi sedimentari i el poc desenvolupament de les eines per gestionar les dades
disponibles, sobretot pel que fa a la visualització de dades que no està prou perfeccionada.
Aquest tipus de models sovint representen el medi en 2D, tot i que l'heterogeneïtat natural
present en el medi natural presenta una distribució tridimensional complexa; de manera que és
imprescindible introduir i representar totes les dades que es disposen en un mateix entorn 3D.
Aquests problemes s’estudien des de fa anys donant bàsicament solucions als problemes més
immediats, generant un gran volum de dades que va en augment. És per això que una bona
gestió de les dades és molt important per: (1) obtenir unes dades de qualitat i fiables; (2)
realitzar l’anàlisi més celeritat; i (3) optimitzar la presa de decisions.
L’objectiu principal és proposar solucions a aquests problemes de forma que es pugin dur a
terme fàcilment tant per investigadors com per professionals aplicats a la ciutat de Barcelona.
Es proposa seguir els següents punts: (1) millorar les eines de gestió i explotació de dades,
desenvolupant eines i metodologies que facilitin la integració dels models hidrogeològics 3D;
(2) poder representar amb més exactitud el medi heterogeni que ens envolta a partir dels
models hidrogeològics 3D i (3) aplicar-los a problemes reals existents a la zona de Barcelona
per avaluar i quantificar les millores.
Tot això té com a resultat una major protecció dels recursos hídrics de la ciutat, tant en previsió
(regles de gestió davant possibles escenaris, incloent escenaris de canvi climàtic) com en
contaminació (estudi i previsió d'avanç de possibles contaminants o intrusió marina),
repercutint per tant, en una bona qualitat i quantitat d’aigua per a la demanda actual i poder
incrementar amb seguretat la demanda futura; reduint els costos econòmics i mediambientals
de les obres subterrànies.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2015
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants