Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Soil vadose zone hydraulic characterization for water, solute and heat movement and different applications

Total activity: 1
Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2016 DI 02
Amount
33.960,00 €
Start date
2016-06-01
End date
2019-05-31
Abstract
Conèixer com es mou i comporta l'aigua, els soluts i la transferència de calor en la Zona No
saturada (ZNS), és encara un camp poc conegut i amb grans aplicacions. Normalment per saberho s'utilitzen models de simulació que aproximen aquest comportament i donen informació
valuosa a l'usuari. Per a utilitzar aquets models de simulació, cal tenir la caracterització hidràulica
i tèrmica del sòl que s'està estudiant, fet que a vegades o sovint no es té, o la informació que es
té es estimativa o aproximada. Això farà que el resultat del model de simulació no representi amb
exactitud el que està passant en el sòl estudiat.
L'objectiu principal del projecte VirtualSoil, és realitzar caracteritzacions hidràuliques i tèrmiques
per a poder conèixer amb exactitud com es comporta i mou l'aigua, els soluts i la calor en el sòl, i
a continuació realitzar models de simulació d'una Realitat Virtual concreta. Aquestes Realitats
Virtuals han d'ajudar-nos a prendre decisions de quines mesures correctores necessita aquell
sòl, quines solucions se li poden aplicar i quin tipus de prevenció hi ha d'haver.
Les aplicacions que s'esperen desenvolupar del projecte VirtualSoil, són avaluar la recarga
artificial o natural d'aqüiífers, realitzar balanços hídrics, gestió i maneig del reg, suport de disseny
en parcel·les de reg, entre d'altres. Per tant, les aplicacions que s'espera donar-li són molt
diverses. L'escala d'actuació de VirtualSoil, també pot ser molt variable, ja que es preveu que es
puguin realitzar estudis a escala de parcel·la de cultiu, fins a estudis centimètrics, però
independentment de l'escala de l'estudi, l'essència i l'objectiu serà el mateix.
Per a caracteritzar hidràulicament i tèrmicament el sòl, s'utilitzarà el sistema Hyprop (UMS-AG),
que permet caracteritzar hidràulicament el sòl sense alterar les mostres, el sistema WP4c
(decagon devices Inc.), que mesura la succió del sòl en la part més seca i el sistema KD2Pro
(Decagon devices Inc.), que segueix l'estàndard ASTM 5334-08 i permet mesurar les propietats
tèrmiques de qualsevol medi porós. Per a realitzar els models de simulació, s'utilitzarà el
programa Hydrus 2D, que permet simular flux d'aigua, soluts i calor en la Zona No saturada del
sòl.
En aquest projecte es preveu tenir més d'un soci o col·laborador. El soci principal és LabFerrer,
PIME que adjunt amb la UPC executarà aquest projecte, i els col·laborados externs es preveu
que seran, IsardSat (Barcelona, Espanya), CESBIO (Tolouse, França), UCAM (marràqueix,
Marroc), UdL (Lleida, Espanya), CYCITEX (Extremadura, Espanya), Universidad Almería
(Almería Espanya), IRTA (Lleida, Espanya) i University of Maryland (Maryland, USA).
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2016
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants

Scientific and technological production

1 to 1 of 1 results