Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Contribution to reliable control of dynamic systems

Author
Salazar, J.C.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Automatic Control
Defense's date
2018-05-30
Abstract
Aquesta tesi presenta algunes contribucions al camp del control basat en la salut dels components "Health-Aware Control" (HAC) de sistemes dinàmics.A la primera part d'aquesta tesi, es presenta una revisió dels conceptes i metodologies relacionats amb la fiabilitat versus degradació, el control tolerant a fallades versus el HAC. En primer lloc, i per unificar els conceptes, s'introdueixen els conceptes de degradació i fiabilitat, models de fiabilitat i de HAC incloent algunes de les contribu...
Group of research
CS2AC-UPC - Supervision, Safety and Automatic Control
SAC - Advanced Control Systems
SIC - Smart Control Systems

Participants