Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Regireu: recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilització

Total activity: 1
Type of activity
Competitive project
Acronym
REGiREU
Funding entity
Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
Funding entity code
COMRDI16-1-0062-02
Amount
85.530,89 €
Start date
2017-07-01
End date
2021-03-20
Abstract
El principal objectiu del projecte REGiREU és adquirir el coneixement i desenvolupar tecnologia innovadora i competitiva a nivell mundial que permeti superar les principals barreres tecnològiques que limiten la implementació de la regeneració d'aigües residuals urbanes i industrials per a la seva posterior reulilització.
Per tal d'aconseguir aquest objectiu s'han definit els següents objectius específics:
- Reduir els costos d'operació i implementació associats als processos de regeneració.
- Desenvolupar tecnologia més eficient i selectiva respecte els processos actuals.
- Adquirir el coneixement i desenvolupar estratègies per a una gestió acurada del risc de l'aigua regenerada.
- Millorar la sostenibilitat i eficiència del cicle global de l'aigua.
Dins del projecte s'adreçaran els principals grups de tecnologies involucrades en el esquemes de reutilització tals com tecnologia de membrana, tecnologia de foto-oxidació, processos d'oxidació avançada i processos biològics. Al mateix temps es pretén adquirir el coneixement necessari per desenvolupar sistemes d'ajuda a la decisió per a la control dels sistemes de tractament i sistemes per a la gestió integrada del risc en la distribució i ús de l'aigua regenerada.
El coneixement adquirit, permetrà a les empreses desenvolupar nous esquemes de tractament que s'ajustin als requeriments de qualitat de l'aigua regenerada, tenint en compte criteris tant tècnics com econòmics i a la vegada garantir als operadors finals la seguretat en la utilització d'aquesta aigua.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Resoluton year
2018
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Convocatòria per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020
Grant institution
Agència De Suport A La Competitivitat De L'empresa Catalana, Acc1ó

Participants

Scientific and technological production

1 to 1 of 1 results