Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Avint: estratègies de mecanitzat i predicció de la rugositat per a una integritat supeficial óptima

Type of activity
Competitive project
Acronym
AVINT
Funding entity
ACC10
Funding entity code
COMRDI16-1-0019-01
Amount
54.405,76 €
Start date
2018-01-01
End date
2021-03-20
Keywords
Manufactura avançada
Abstract
El mecanitzat constitueix una tecnologia essencial que permet augmentar la competitivitat de peces optimitzant les seves propietats funcionals, geomètriques i mecàniques. El sector industrial del mecanitzat és un sector clau i transversal per la producció de components que s’empren en múltiples aplicacions. Un dels paràmetres més importants utilitzat per descriure la qualitat de les peces mecanitzades és la rugositat, que s’empra com a descriptor de l’acabat superficial, i és un dels aspectes que també s’utilitzen per descriure la integritat superficial. Actualment el percentatge de peces mecanitzades que no acompleixen els requeriments de qualitat per rugositat inadequada ens sèries llargues pot arribar fins a un 8 %, depenent de la tipologia de peça i aplicació. Això suposa elevades despeses en treballs de reparació i/o eliminació de les peces defectuoses com a ferralla, a més de les parades de producció i substitució d’eines de mecanitzat per tal d’obtenir peces amb la qualitat desitjada. Per peces d’alt valor afegit i sèries més curtes, els temps d’operació acostumen a ser elevats per tal d’evitar la generació de peces defectuoses, de manera que la productivitat es veu afectada negativament. L’objectiu principal del projecte AVINT és augmentar l’eficiència i competitivitat dels processos mitjançant la producció de peces amb una rugositat i integritat superficials òptimes, predient la rugositat abans de la producció de les peces i actuant en la fase de disseny, abans de la seva producció, evitant així la generació de peces defectuoses. Els objectius generals del projecte són tres: i) augmentar l’eficiència dels processos de mecanitzat per l’augment de la qualitat superficial i la reducció de peces defectuoses mitjançant el desenvolupament d’una aplicació per predir la rugositat, ii) augmentar l’eficiència dels processos de mecanitzat mitjançant la innovació en estratègies de mecanitzat que permetin optimitzar la integritat superficial; les estratègies avançades de mecanitzat s’orientaran a la selecció de paràmetres de procés òptims, optimització de les eines (geometria, materials i recobriments) i optimització de lubricants/refrigerants per mecanitzar diferents materials de component, iii) augmentar la competitivitat dels processos de mecanitzat per l’obtenció de peces de major valor afegit, permetent d’aquesta manera entrar a sectors productius de menor volum / sèries curtes o bé accedir a sectors productius més especialitzats. Tècnicament, es realitzaran les següents tasques per assolir els objectius generals i tècnics del projecte AVINT: i) desenvolupament d’una aplicació per la predicció de rugositat i validació en entorn industrial, ii) desenvolupament de models de tornejat i fresat, iii) desenvolupament de model de rectificat, iv) determinar la influència del material del component a la generació de rugositat, v) desenvolupament de tècniques de caracterització avançada (nanoindentació instrumentada) per la determinació de tensions residuals, vi) disseny d’assaigs específics per determinar el comportament en servei dels components i establir-ne la relació amb la rugositat, vii) determinar la influència dels paràmetres de mecanitzat i rectificat en la generació de rugositat, viii) optimització dels processos de mecanitzat i rectificat: obtenció dels diagrames d’estabilitat, ix) identificació i quantificació dels principals mecanismes de fallida de les eines de mecanitzat, x) desenvolupament d’eines de mecanitzat (materials i geometria) específiques per les operacions, xi) desenvolupament de recobriments per eines de mecanitzat, xii) desenvolupament de lubricants/refrigerants específics i xiii) definició d’estratègies de lubricació/refrigeració.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Call year
2018
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Convocatòria per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020
Grant institution
Agència De Suport A La Competitivitat De L'empresa Catalana, Acc1ó

Participants