Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Contribución al estudio de la rugosidad superficial obtenida mediante el proceso de fresado en alta velocidad, en la fase de acabado, de aceros templados de moldes y matrices

Author
Jose-Antonio Ortiz-Marzo
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Mechanical Engineering
Defense's date
2018-11-23
URL
http://hdl.handle.net/2117/125502 Open in new window
Abstract
A la present tesi s'ha estudiat i analitzat els factors que influeixen en l'acabat superficial obtingut mitjançant fresat d'alta velocitat de components de motlles i matrius fabricats amb acers endurits. Amb aquest estudi s'ha determinat el grau d'influència dels diferents paràmetres de mecanitzat o variables més significatives sobre la rugositat superficial i s'han obtingut diferents models predictius del paràmetre de rugositat Ra, en diferents operacions de mecanitzat. Les principals tecn...
Group of research
MICROTECH LAB - Microtechnology for the Industry
TECNOFAB - Manufacturing Technologies Research Group

Participants

Attachments