Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Nous materials bioplàstics amb efecte barrera

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2018 DI 071
Amount
33.960,00 €
Start date
2019-02-01
End date
2022-04-20
Abstract
Els plàstics són els materials més utilitzats per la seva versatilitat, de tal manera que es produeixen milions de tones anualment. Són emprats per aplicacions de tot tipus i en tots els sectors, ja sigui l’automoció, mobiliari, joguines, embalatges o ampolles d’aigua. La gran majoria d’aquests plàstics no poden ser reciclats i en molts casos són llençats en abocadors massius o incinerats, augmentant l’impacte sobre l’atmosfera. Els governs s’han conscienciat sobre aquest problema i cada cop més s’estan introduint polítiques que limiten l’ús de plàstics en aplicacions diàries com les bosses de la compra o els embalatges per menjar.

En aquesta època de canvi i de conscienciació pel medi ambient entren en joc els bioplàstics, materials amb propietats similars als plàstics que provenen del petroli però que o bé tenen un origen basat en productes naturals o bé són biodegradables.

L’objectiu d’aquest projecte de Doctorat Industrial és ajudar al desenvolupament de nous materials plàstics sostenibles, com són els ja estudiats PLA o PHA, amb unes propietats barrera millorades i que permetin substituir els plàstics convencionals, reduint així l’empremta de carboni de moltes aplicacions quotidianes com les del camp de l’embalatge i dirigint la tecnologia cap a un futur més sostenible.

El contingut del projecte es dividirà en quatre grans blocs:

- Objectiu 1: Obtenció de dispersions de bioplàstics destinades al recobriments d’embalatges.

- Objectiu 2: Preparació de noves composicions de bioplàstics que continguin compostos d’origen natural amb o sense activitat química o bioquímica i que aportin propietats barrera.

- Objectiu 3: Obtenció de nous materials bioplàstics amb modificacions químiques o superficials que aportin propietats barrera millorades.

- Objectiu 4: Obtenir bioplàstics amb bones propietats barrera i elevat grau de transparència amb potencials aplicacions al sector de l’embalatge entre altres.

Per a dur a terme el projecte serà necessària una primera fase d'estudi de l'estat de l'art, incloent la recerca de patents i documentació tècnica.
Aquesta primera recerca permetrà establir una línia sòlida d'investigació i definir les diferents tècniques a utilitzar així com les possibles formulacions a realitzar.

Posteriorment es realitzarà l’experimentació a escala laboratori seguint la ruta preestablerta i es caracteritzaran les noves formulacions obtingudes. Si s’escau, també es realitzaran proves a escala planta pilot d’aquelles formulacions més prometedores.

Es realitzarà una avaluació de la sostenibilitat amb l’objectiu de confirmar que els nous materials tenen empremtes ecològiques inferiors als materials convencionals. Es quantificarà la sostenibilitat de cada part del procés de formulació per minimitzar aquells passos de més impacte.

Com tot treball científic està prevista la publicació dels resultats ja sigui en forma de comunicació científica, patent o document confidencial. La direcció de la tesi, amb l'aquiescència de la direcció de l'empresa, decidirà la orientació dels resultats de la tesi.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Resoluton year
2019
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants