Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Flexibilitat i igualtat de gènere en l'habitatge

Author
Hernández Falagán, David
Type of activity
Journal article
Journal
Qüestions d'habitatge
Date of publication
2019-01
Number
22
First page
11
Last page
53
Repository
http://hdl.handle.net/2117/130125 Open in new window
Abstract
En les properes pàgines mira-rem d’analitzar l’habitatge des d’una perspectiva doble: d’una banda, parant atenció als espais que configuren la llar i que són fàcilment reconeixi-bles, i de l’altra, considerant les funcions i els usos més quotidians que tenen lloc en aquest habitat-ge.
Citation
Hernández Falagán, D. Flexibilitat i igualtat de gènere en l'habitatge. "Qüestions d'habitatge", Gener 2019, núm. 22, p. 11-53.
Group of research
ACM - Critical Analysis of Modernity: Architecture and the City

Participants

Attachments