Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Ordre i Aventura

Type of activity
Architectural competition
Organizer
BIMSA - Barcelona d'infraestructures municipals S.A.
Field
east=2.1537081999999828; north=41.41915549999999; name=Carrer Marsans i Rof, 34, 08032 Barcelona, Espanya
Call
External jury
Jury composition
Nacional
Jury
Jurat extern a entitat convocant
Position
Preliminary project
Description
La proposta presenta una distribució ordenada de la funcionalitat del parc en dos estrats limitats per un itinerariintermedi, el passeig dels Tres Turons. L’ús més intens es concentra per sota del passeig, on es planteja una xarxa de camins i miradors així com una anella de parcs-porta a les vores del parc. Per sobre del passeig es troben els cims i carenes, àmbit on es preserva la natura dels usos intensius. Tot i que no acaba d’ajustar-se a les necessitats plantejades de mantenir el mosaic de cobertes vegetals, prats i llistonars de gran valor per la fauna i la biodiversitat, pel que fa referència als valors naturals i la seva gestió, el concepte de vegetació potencial que es proposa està molt ben treballat i amb molta coherència. Pel que fa referència als valors naturals i la seva gestió, l’explicació presentada és detallada i precisa tot i què el concepte de vegetació potencial que es proposa no acaba d’ajustar-se a les necessitats plantejades de mantenir el mosaic de cobertes vegetals, prats i llistonars de gran valor per la fauna i la biodiversitat. El tractament del cicle de l’aigua amb SUDs és molt adequat. La proposta s’explica, de manera molt interessant, en set línies autònomes d’actuació, especialment les que fan referència a la cogestió social del parc, al “collaret” de parcs i jardins-porta, així com a la millora de la connectivitat entre els barris i el parc. Es considera una proposta molt adequada i ben articulada amb la ciutat i els eixos de barri, ja que amplia la mirada a l’àmbit de proximitat i les seves vores. Es valora molt positivament la utilització d’elements urbans amb característiques comuns, que alhora permeten la singularització territorial o artística, com per exemple en els accessos secundaris equipats i a les portes&font. n línies generals, es considera adequada l’estructura de camins,en tant que jerarquitza i renaturalitza alguns d’ells.La proposta de nou traçat des del carrer Mühlberg i la passera per sobre la carretera del Carmel, presenta dubtes d’adequació a les preexistències.a disposició de l’edificació a les Pedreres presenta una incoherència entre la diferent documentació presentada. Malgrat que l’objectiu de la proposta és obtenir la menor ocupació de l’edificació, l’increment del nombre de plantes (fins a dotze) no encaixa amb els compromisos del concurs respecte el procés participatiu realitzat.
Date of resolution
2019-04-04
Competition
Concurs de projectes restringit per a la redacció de l'avantprojecte de cadascun dels tres sectors de l'àmbit del parc dels tres turons al districte de Gràcia i d'Horta-Guinardó, així com la possible adjudicació de la redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut i memòria ambiental i assitència tècnica a la direcció d'obra – EXP. 040.1619.203
Result
First prize
Repository
http://hdl.handle.net/2117/131808 Open in new window
URL
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncementDetails.pscp?reqCode=view&cn=35818890&type=cn&anouncementId=44978878 Open in new window
Group of research
GRU - Urbanism Research Group

Participants

Attachments