Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en moviment

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2018-LLAV00061
Amount
20.000,00 €
Start date
2019-05-01
End date
2019-10-31
Abstract
Hi ha un interès creixent en disposar de la capacitat de mesurar el pes de vehicles pesants que transiten per autopistes i autovies. Aquesta detecció s'ha de fer amb el vehicle en moviment, a la velocitat normal a la que transita per les vies, i és aquest fet el que fa que sigui un repte tecnològic encara no solucionat.
L'interès d'aquesta mesura és doble: d'una banda, en una situació normal, amb vehicles carregats d'acord amb la legislació vigent, monitoritzar i integrar la quantitat de tones (específicament de tones per eix) que tenim a un carril permet planificar amb molta antelació les tasques periòdiques de restauració del ferm que, com és ben sabut, es deteriora d'acord al nombre de vehicles pesants, de transport de mercaderies o de passatgers, que circulen. Però és que a més hi ha un fet inadvertit per al gran públic, però ben conegut pels qui treballen en l'àrea de transport o d'infraestructures, i és que un nombre significatiu dels vehicles pesants van sobrecarregats i, en no poques ocasions, amb un percentatge més que apreciable pel que fa als pesos màxims permesos per classe de vehicle. És també un fet que un vehicle sobrecarregat està més exposat a fallades mecàniques (fre, suspensió, direcció) o a comportaments inesperats de la massa del mateix, el que els fa més propens a patir avaries i accidents.
La mesura del pes d'un vehicle en moviment constitueix de per si una àrea específica en la literatura tècnica, denominada en anglès Weigh in motion o WiM. S'està desenvolupant més intensament en els Estats Units en una versió particular, que és la mesura del pes en ponts (Bridge Weigh in Motion) i que es realitza mitjançant galgues extensomètriques col·locades en llocs clau de l'estructura del pont. Al nostre entendre, però, aquesta no és la vessant més general ni més interessant en la pràctica.
La mesura del pes del vehicle en marxa es pot realitzar embevent a la via algun tipus de sensor, que mesuri directament la pressió exercida pels pneumàtics sobre el ferm. S'han fet servir cables piezoelèctrics, que proporcionen una diferència de potencial proporcional a la pressió que pateix el cable. Un segon tipus de dispositius són els capacitius, on és la capacitat mesurada la que augmenta amb la pressió exercida. Finalment s'han assajat sensors òptics en fibra amb diferents principis de funcionament.
La nostra proposta és la de realitzar un sistema integrat format per tres subsistemes: i) tres sensors òptics en fibra embeguts a la via; ii) un sistema de mesura de vibracions situat al voral, i iii) un sistema de visió, que proporcioni de manera automàtica una interpretació de l'escena.
Pel que fa al primer ens basarem en els treballs realitzats per Grakowski i Batenko, de l'Institut de Telecomunicacions i Transports de Riga, que és el més eficaç i realista dels que hem analitzat. Pel que fa al segon, les vibracions de la capa d'asfalt o de ciment en vies urbanes i interurbanes han estat extensament estudiades dins el camp d'Energy Harvesting, ja que poden proporcionar una quantitat apreciable d'energia mitjançant la immersió d'aparells recol·lectors sensibles i barats.
En el nostre cas el coneixement de les amplituds induïdes a les freqüències infrasónicas de vibració de la capa d'asfalt ens proporcionarà confirmació de la mesura realitzada pels sensors òptics. Finalment, el sistema de visió artificial no requereix d'investigació addicional, sinó més aviat es tractarà de veure quines és la solució comercial disponible que s'adequa millor al nostre problema, que és esbrinar quin tipus de vehicle està passant, o si hi ha diversos simultàniament , o pròxims, en els carrils sota observació.
Keywords
pessatge, seguretat vial, sensors
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Resoluton year
2019
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Ajuts a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants