Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Hybrid systems for wastewater treatment in the framework of circular economy. Coupling biological and membrane technologies for a sustainable water cycle

Author
Ribera, J.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Civil and Environmental Engineering
Defense's date
2019-07-23
Abstract
La creixent demanda d'aigua i l'esgotament de les fonts naturals ha generat la necessitat d'investigar i desenvolupar nous tractaments d'aigua així com la seva reutilització . L'aplicació deis principis de l'economia circular al cicle de l'aigua ha posat de manifest la necessitat de percebre les aigües residuals com a font d'aigua i recursos. Així dones, la hibridació de tecnologies ja desenvolupades pot ajudar a complir els objectius de l'economia circular . A més, aquests sistemes híbr...
Group of research
R2EM - Resource Recovery and Environmental Management

Participants