Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Estudi multidisciplinari del litoral per a l'avaluació de recursos hídrics subterranis estratègics i la millora dels ecosistemes costaners

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
Funding entity code
ACA210/18/00007
Amount
147.929,00 €
Start date
2020-02-06
End date
2023-02-05
Abstract
Els aqüífers litorals són un recurs hídric estratègic per a la gran part de la població mundial i de Catalunya que viu en zones costaneres per dos motius: (1) com a font d’aigua per abastament; i (2) la seva descàrrega és essencial per als ecosistemes costaners. L’objectiu estratègic d’aquesta proposta és desenvolupar coneixement i eines per a la futura caracterització, i seguiment (quasi) continu i control de la intrusió i la descàrrega submarina. Per a això, es proposa un projecte multidisciplinari de caràcter demostratiu, tot combinant noves tecnologies amb mètodes tradicionals per a la caracterització i monitoratge de les masses d’aigua subterrània costanera i els ecosistemes marins dependents. En concret, el projecte proposa combinar (1) la tomografia elèctrica entre pous amb la marina en continu; (2) la mesura continua de temperatures amb alta resolució espacial i temporal; (3) el seguiment en continu de les fluctuacions de nivells en resposta a les del nivell del mar; i (4) mostreigs periòdics de l’aigua subterrània i de la descàrrega submarina. Aquest enfoc permet: i) avaluar la intrusió i la descàrrega en continu (i eventualment dissenyar estratègies de control) i ii) entendre i quantificar els processos biogeoquímics que tenen lloc a la zona de mescla aigua dolça-aigua salada que condicionen la descarrega de nutrients i altres compostos al mar i per tant als ecosistemes costaners. L’idea es decidir quins son els millors mètodes per observar en continu amb un cost moderat. Per abordar el problema de forma completa, aquest estudi planteja una escala de treball local (aqüífer al·luvial d’Argentona) i regional (Maresme). A partir del resultats generats en aquest projecte, combinats amb el coneixement geològic, hidrogeològic i marí, l’equip elaborarà, en col·laboració amb l’ACA, una guia per a la seva aplicació a tota la costa catalana, contribuint a reduir els costos d’assoliment del bon estat de les masses d’aigua costaneres. Aquest projecte es cofinançarà amb el projecte MEDISTRAES, iniciat l’any 2014 i finançat per Ministeri d’Economia i Competitivitat de l’Estat així com un projecte ITN finançat per la Unió Europea. La sinergia es produirà de tres formes: a) existència d’un emplaçament experimental construït específicament per a l’estudi de la temàtica que es planteja en aquesta proposta; b) co-finançament total de la proposta per sobre del 50%; i c) manteniment d’un equip de recerca multidisciplinari que acumula 5 anys d’experiència treballant conjuntament en l’estudi dels aqüífers costaners i la seva importància.
Scope
Adm. Generalitat
Resoluton year
2020
Funding call
Projectes de recerca i investigació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic i per a la realització de projectes de recerca per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació
Grant institution
Agència Catalana De L'aigua

Participants