Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Desenvolupament de metodes numerics per a la simulació 3D de procesos d'estampat en fred i de pulvimetalúrgia: adaptivitat, fiabilitat dels calculs i optimització

Type of activity
Competitive project
Acronym
DPI2001-2204
Funding entity
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Funding entity code
DPI2001-2004
Amount
72.722,00 PTA
Start date
2001-12-28
End date
2004-12-31

Participants