Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

GILDA - Group for Teaching Innovation and Logistics in Architecture

Total activity: 292
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
GILDA
Address
Pl. Eusebi Güell, 6, Campus Nord Open in new window
City
08034 Barcelona
URL
https://www.upc.edu/rima/ca/grups/gilda Open in new window
Objectives
GILDA ha sorgit a partir de les inquietuds d'uns professors d'arquitectura que vàrem cursar el Programa per a la formació i innovació docent del professorat universitari organitzat pel ICE (Institut de Ciències de l'Educació a l'UPC) al 2011/2012. GILDA vol donar resposta a la necessitat de fer recerca i innovació pedagògica en el camp de l'arquitectura, mitjançant la formació de subgrups de treball i l'organització d'activitats específiques per a la disciplina arquitectònica.
L'interès del GILDA recau en la necessitat de treball conjunt entre les distintes àrees departamentals i totes les Escoles d'Arquitectura de Catalunya i del territori espanyol, amb col·laboracions d'escoles internacionals, per tal de formar, innovar i, en definitiva, millorar la docència d'aquesta disciplina.
Els objectius que tindrà el Grup per a la Innovació i Logística Docent en Arquitectura estan centrats en aquests cinc punts relacionats amb la recerca i la innovació docent en l'arquitectura:
1. Formació
- Promoure la millora, la innovació i la reflexió constant sobre la docència en arquitectura.
- Rebre i promoure la formació específica pels professors d'arquitectura.
2. Recerca
- Incentivar la recerca sobre metodologies d'aprenentatge específiques per a l'arquitectura.
- Recollir totes les iniciatives d'investigació e innovació en la docència de l'arquitectura.
3. Debat
- Incentivar tots tipus de trobades per promoure el debat i l'intercanvi d'experiències docents innovadores en arquitectura.
4. Innovació docent
- Desenvolupar projectes d'innovació docent, amb accés a beques i ajudes.
- Promoure la col·laboració en matèria docent entre tots el departaments vinculats a les Escoles d'arquitectura de Barcelona i el Sant Cugat del Vallès.
5. Difusió
- Difondre les experiències docents aplicades a les aules d'arquitectura assistint a congressos i publicant articles a revistes especialitzades.
- Potenciar la participació del professorat d'arquitectura en activitats d'innovació i recerca educativa.
El grup es troba dintre del marc del Projecte RIMA (ICE-UPC): El projecte RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies d'Aprenentatge) neix amb la doble voluntat de donar una major visibilitat a la innovació docent que ja s'està desenvolupant i de potenciar la participació del professorat en activitats d'innovació i recerca educativa.
Keywords
Comunicació efectiva i afectiva, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge de l'arquitectura, aprenentatge des del projecte arquitectònic, avaluació; coavaluació i autoavaluació, base de dades, cultura visual, eines per la recerca i la seva difusió, innovació al Treball de Camp, les TIC a Arquitectura, pensament crític; tolerant i reflexiu, portafoli Electrònic de l'estudiant, tasques interdepartamentals, tècniques de valoració d'aprenentatge en Arquitectura, visites arquitectòniques
Links of interest
Congressos JIDA Open in new window
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 50 of 292 results