Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

SCL-EG - Linear Control Systems: a Geometric Approach

Total activity: 898
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
SCL-EG
Address
av. Diagonal, 647 Open in new window
City
08028 Barcelona
URL
https://futur.upc.edu/SCL-EG Open in new window
Objectives
Els problemes de consens, coordinació i sincronització estan sent molt populars en el camp de la teoria de control, motivats per les moltes aplicacions en diferents camps i sorgeixen en els sistemes multiagents amb l'objectiu col·lectiu d'arribar a acords sobre certes variables d'interès. Aquest estudi es pot fer des del punt de vista de l’anàlisi de la controlabilitat i aquest es pot fer des del punt de vista geomètric a través de l’estudi de subespais invariants de control. Aquesta activitat s'emmarca en la teoria de sistemes, tenint com a distintiu l'ús sistemàtic de tècniques geomètriques. El projecte entrecreua dues línies de treball: els subespais A-invariants i els sistemes bimodals, commutats i multiagents. Un altre problema que es vol estudiar és el del desacoblament de les pertorbacions de xarxes dinàmiques tractant de dissenyar una realimentació per fer que el sistema de circuit tancat sigui desacoblat on els subespais invariants controlats juguen un paper clau.
Keywords
estabilitat, sistemes lineals, sistemes multiagents, subespais de controlabilitat, subespais invariants, teoria de sistemes
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 50 of 898 results