Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

SSR-UPC - Smart Sustainable Resources

Total activity: 2470
Type
Research group
Type of group
Specific research center
TECNIO Network / CIT UPC
Acronym
SSR UPC
Address
Edifici MN1. Av. de les Bases de Manresa, 61-73 08240 Manresa Open in new window
City
08240 Manresa
URL
https://www.epsem.upc.edu/ca Open in new window
Objectives
1. Objectius científics i de recerca: Consolidar l’activitat investigadora que duu a terme el personal del SSR i posicionar-se com a referent en aquesta recerca a la UPC, en general, a la seva àrea geogràfica d’influència com a referent en els següents àmbits:
- Aprofitament dels recursos minerals
- Aprofitament dels residus urbans, industrials i minerals
- Mineria sostenible i intel·ligent
La recerca del CER estarà doncs alineada amb el nou paradigma de l’aprofitament dels recursos naturals en el context de l’economia circular. Per assolir aquests objectius, els investigadors que configuren el CER disposen de coneixements avançats en diferents aspectes com son la localització i caracterització de dipòsits minerals, l’aprofitament eficient d’aquests recursos, l’ús de tecnologies facilitadores com la biotecnologia per a l’aprofitament de tot tipus de recurs (mineral, industrial i urbà), i l’aplicació de sistemes avançats de monitoratge i de processament de dades per a garantir un ús eficient, sostenible i intel·ligent dels recursos naturals.
2. Objectius de transferència de tecnologia i coneixement: Un dels objectius primordials del CER serà la consolidació de l’activitat de transferència de tecnologia i coneixement que ja presenten els grups de recerca que configuren el Centre. Així, la recerca generada tindrà un eminent caràcter pràctic i pluridisciplinari. D’aquesta manera, es podran oferir a les empreses, administracions i altres entitats un enfoc holístic pel que fa a la resolució dels reptes que puguin plantejar. Per tal de potenciar la visibilitat del CER, es pretén enfortir les relacions amb centres tecnològics propers de l’àrea geogràfica (CTM-EURECAT, BETA-UVIC, CTFC) i altres grups de recerca de la UPC per alinear esforços i donar resposta a la societat. En la mesura del possible, es fomentarà que la interacció amb el teixit industrial esdevingui el motor impulsor de diferents iniciatives conjuntes, des de la participación en consorcis per a projectes de gran envergadura, a la formalització de patents.
3. Objectius formatius: El CER SSR fomentarà la formació continuada dels seus investigadors mitjançant l’establiment de seminaris periòdics, i afavorint la realització d’estades en centres i grups de recerca internacionals de prestigi. Per altra banda, s’estudiarà la possibilitat de dissenyar i presentar als òrgans de govern de la UPC una proposta de màster de recerca.
4. Objectius de captació de nou talent: EL CER SSR neix amb la vocació de ser un ens dinàmic i integrador. En aquest sentit un dels objectius primordials del centre serà un creixement sostingut amb personal investigador qualificat, tant provinent de la pròpia UPC, com externs. Es vetllarà perquè les noves incorporacions aportin valor afegit al centre i, així, aquest pugui ampliar el seu ventall de serveis i/o expertesa de cara a transferir la seva recerca a la societat en general.
5. Objectiu de disseminació dels resultats de la recerca. La comunitat científica cada cop és més sensile al fet que la societat ha de prendre consciència dels resultats de l’activitat investigadora i, fins i tot, que en prengui part activa. El CER SSR pretén donar una especial importància a aquest aspecte tant en l’àmbit territorial com global.
Keywords
biorefineries, economia circular, indústria 4.0, mineria urbana, minería, recollida i processament d’informació, recursos naturals, residus industrials, residus minerals, residus urbans, sistemes intel·ligents, smart mining, societat, sostenibilitat, xarxes de sensors
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 50 of 2470 results